Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0607/GA, 28 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:28-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/607/GA

betreft: [klager] datum: 28 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 februari 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i) Grave, betreffende het niet mogen koken tijdens de recreatie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Uit de stukken blijkt dat het afdelingshoofd de keuken van de afdeling van klager heeft gesloten nadat de gedetineerden diverse keren afspraken hadden geschonden met betrekking tot het koken. Uit eerder gedane uitspraken van de beroepscommissie
(kenmerk: 11/1990/GA en 12/3491/GA) blijkt dat het gebruikmaken van de keuken een recreatieve activiteit is als bedoeld in artikel 49 van de Pbw.

De beslissing om de op de afdeling verblijvende gedetineerden uit te sluiten van deelname aan de recreatieve activiteit koken had gezien het bepaalde in artikel 23 van de Pbw door de directeur genomen moeten worden. Bovendien is het bepaalde in de
artikelen 57 en 58 van de Pbw dan van toepassing. Nu niet aan de wettelijke vereisten is voldaan, zal de beroepscommissie het beroep en het beklag gegrond verklaren. De beroepscommissie acht termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te
kennen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van K. Dere, secretaris, op 28 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven