Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0560/JA, 27 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:27-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/530/JA

betreft: [klager] datum: 27 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1993], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 februari 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Juvaid te Groningen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de maaltijd van 4 december 2012.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is niet waar dat de directeur voor het eten zorgt. Macaroni met een halve pot olijfolie is geen fatsoenlijk eten, evenmin als runderlapjes in saus in
plaats van kip. Klager mag geen rund of varken eten. De groepsleiding kookt wat er is.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft in beklag aangevoerd dat hij op 4 december 2012 vies eten kreeg, bestaande uit champignons met grote brokken gele paprika, kippenbouten en gele rijst, en dat hij liever zelf wil koken. De inrichting heeft daarop gereageerd en de
beklagrechter heeft op die klacht uitspraak gedaan. Klagers verklaringen in beroep over maaltijden met macaroni en runderlapjes in plaats van kip zijn in beklag niet aan de orde geweest en kunnen daarom ook in beroep niet aan de orde komen. In beroep
is
daarom alleen aan de orde wat klager in beklag heeft aangevoerd over de maaltijd van 4 december 2012.

Op grond van artikel 65 Bjj kan alleen geklaagd worden over de in dat artikel genoemde beslissingen van de directeur, alsmede over enige andere beslissing van de directeur die een beperking inhoudt van een aan klager op grond van de Bjj of een verdrag
toekomend recht.

Klager heeft zich beklaagd over de hem op 4 december 2012 verstrekte maaltijd, omdat hij dat geen eten vindt. De beklagrechter heeft op juiste gronden beslist dat klager in die klacht niet kan worden ontvangen, hetgeen betekent dat de klacht niet
inhoudelijk kan worden behandeld. De klacht is immers niet gericht tegen een beslissing van de directeur waartegen op grond van artikel 65 Bjj beklag openstaat. Verder is er geen wettelijk recht op het zelf bereiden van maaltijden. Overigens krijgen de
jongeren volgens de reactie van de directeur op het beklag de gelegenheid om op sommige dagen zelf te koken.

Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, prof.dr. P.H. van der Laan en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 27 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven