Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1099/GV, 13 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/1099/GV

betreft: [klager] datum: 13 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. Maat, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 april 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op 25 april 2013 is een nadere schriftelijke reactie van klagers
raadsvrouw ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof toegewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Aan klager is incidenteel verlof verleend om afscheid te nemen van zijn overleden oma. Er is geen toestemming verleend om de begrafenis bij te wonen. Klager kan zich hier niet mee verenigen. Tijdens
klagers detentie is bekend geworden dat de broer van klager ernstig ziek is en op korte termijn zal komen te overlijden. Kort voor klagers detentie is zijn jongere broer overleden. Er is derhalve sprake van een uitzonderlijke en emotioneel heftige
familiesituatie waarbij men elkaars steun nodig heeft. Gelet op de uitzonderlijke situatie zou een uitzondering gemaakt moeten worden op de geldende regels. Klager is afgestraft, werkt mee aan alle programma’s en is niet vluchtgevaarlijk. Hij heeft
geen
noemenswaardige rapporten. Er zijn geen omstandigheden die aan een eenmalige uitzondering in de weg zouden moeten staan.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Gelet op het strafrestant is klager in de gelegenheid gesteld onder begeleiding van DV&O afscheid te nemen van zijn oma. De directeur heeft geadviseerd klager niet op eigen
gelegenheid naar de begrafenis te laten gaan, maar hem met begeleid incidenteel verlof afscheid te laten nemen van zijn oma.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Roermond heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag om klager afscheid te laten nemen van zijn overleden grootmoeder. Het Openbaar Ministerie en de politie adviseren eveneens
positief.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek, wegens overtreding van de Wet wapens en munitie. Aansluitend dient hij een gevangenisstraf te ondergaan van 60 dagen en een subsidiaire hechtenis van 15 dagen. De einddatum van zijn
detentie is op of omstreeks 2 augustus 2016.

Aan klager is op 3 april 2013 incidenteel verlof verleend om onder begeleiding afscheid te nemen van zijn grootmoeder in een uitvaartcentrum. Klager wenst echter de uitvaart bij te wonen en voert als bijzondere omstandigheid aan de ernstige ziekte van
zijn broer en het overlijden van zijn jonger broertje voor aanvang van klagers detentie. De uitvaart van klagers grootmoeder vond plaats op 4 april 2013. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van
alle
in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. De door klager aangedragen omstandigheden zijn onvoldoende zwaarwegend om klager ook in staat te stellen de uitvaart van 4 april 2013 bij te wonen. Het beroep zal
derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 13 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven