Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1435/GB, 3 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1435/GB

Betreft: [klager] datum: 3 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.I.A. Schröder, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 april 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 6 mei 2013 in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen te melden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 27 januari 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 63 dagen met aftrek van de tijd die hij in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht (3 dagen). Op 11 april 2013 is klager opgeroepen om zich op 6 mei 2013 te melden
in
de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager verzoekt uitstel van zijn meldplicht tot na 15 juli 2013 omdat hij op 26 maart 2013 is getrouwd en hij op 15 juni 2013 een groot Marokkaans huwelijksfeest heeft
gepland. Klager heeft reeds een aanbetaling gedaan voor de gehuurde zaal. Indien het feest alsnog moet worden geannuleerd, is klager het volledige huurbedrag verschuldigd. Ook is klager reeds een overeenkomst aangegaan met een fotograaf en heeft zijn
vrouw een styliste ingehuurd voor de avond van het feest. Klager dient bij annulering ook deze kosten te voldoen. Hij verwijst daartoe naar de huwelijksakte, het zaalverhuurcontract, een overeenkomst met de fotograaf en een contract met de styliste.
Daarnaast dienen er nog allerlei zaken te worden geregeld. Het is van groot belang dat het huwelijksfeest door kan gaan. Klager en zijn vrouw willen hun familie niet teleurstellen. Klager is nog niet zo lang geleden zijn moeder verloren. Daarnaast
hebben klager en zijn vrouw een huwelijksreis aangeboden gekregen. De gevangenisstraf is twee jaar geleden opgelegd. Ook heeft klager tweeënhalf jaar moeten wachten op de uitkomst van een andere strafzaak. Toen hij uiteindelijk werd vrijgesproken,
durfde hij eindelijk het huwelijk te plannen. Klager is bezig met solliciteren en probeert daarnaast voor zichzelf te beginnen. Hij wil graag schoon schip maken en is recentelijk niet aangehouden of vervolgd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft op 18 november 2012 schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep tot melden. In het verlengde daarvan is klager op
11 april 2013 opgeroepen zich op 6 mei 2013 te melden. Klager is reeds geruime tijd bekend met de noodzaak tot tenuitvoerlegging en heeft schriftelijk verklaard gevolg te zullen geven aan een oproep. Desondanks is hij overgegaan tot het plannen van een
huwelijk en huwelijksfeest. Hij heeft zelf het risico genomen te belanden in een situatie waarvan thans sprake is. Het had op zijn weg gelegen contact op te nemen om te bezien of eerdere tenuitvoerlegging mogelijk was, hetgeen ook na de
huwelijksvoltrekking nog had gekund. Hetgeen door klager is aangevoerd vormt geen reden uitstel te verlenen. Dat klager, zoals hij in beroep aanvoert, drukdoende is met solliciteren is voor de selectiefunctionaris evenmin reden om uitstel te verlenen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Groot Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager verzoekt om uitstel van zijn meldplicht, in verband met een op 15 juni 2013 gepland huwelijksfeest. Klager heeft, alvorens hij een oproep tot melden ontving, een verklaring ondertekend waarin hij aangeeft gevolg te zullen geven aan een
oproep zich te melden in een b.b.i. Hij wist op dat moment dat hij spoedig een oproep tot melden zou ontvangen en hij had daarop kunnen anticiperen. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat de omstandigheid dat klager desondanks een
huwelijksfeest
heeft gepland en in dat kader verplichtingen is aangegaan, voor risico van klager dient te komen. De omstandigheid dat klager bezig is met solliciteren en probeert voor zichzelf te beginnen, vormt evenmin reden voor uitstel. De op de onder 3.2.
genoemde
gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 3 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven