Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0979/GV, 1 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:01-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/979/GV

betreft: [klager] datum: 1 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.M.M.M. Vogels, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 maart 2013 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De Staatssecretaris heeft het verzoek afgewezen op basis van oude adviezen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels aangegeven geen bezwaar te hebben tegen
detentiefasering. Ook heeft de reclassering positief geadviseerd ten aanzien van een “gestapeld traject”. Klager is geaccepteerd bij De Waag. De vrijhedencommissie heeft positief geadviseerd en de woonruimte van klagers vriendin is geschikt bevonden
als
verlofadres.

De Staatssecretaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Bij de aanvraag hadden zowel het OM, de politie als de directeur van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard negatief geadviseerd. De reclassering gaf aan
dat een toeleiding naar forensische zorg nodig is. Op grond van de gegeven adviezen achtte de Staatssecretaris het, gezien het recidiverisico en omdat klager niet over een aanvaardbaar verlofadres beschikte, te risicovol om verlof te verlenen. Kort
daarna is het OM advies gevraagd in verband met plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) en aansluitend deelname aan een p.p. Het OM heeft positief geadviseerd. Ook de reclassering heeft positief geadviseerd voor deelname aan een
p.p. Inmiddels is klager geselecteerd voor plaatsing in een z.b.b.i. met aansluitend deelname aan een p.p. Klager zal in de z.b.b.i. wekelijks regimair verlof genieten. Derhalve verzoekt de Staatssecretaris klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn
beroep.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Het Multi Disciplinair Overleg (MDO) van de locatie Zuyder Bos heeft positief geadviseerd in verband met onvoldoende onderbouwing vanuit het OM en de politie. De onderbouwing vanuit het OM was wel duidelijk, maar van de politie niet.
De vrijhedencommissie van de locatie Zuyder Bos heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag onder voorwaarde van een dagelijkse meldplicht bij de politie.
Het OM heeft op 24 januari 2013 aangegeven bezwaar te hebben tegen verlofverlening, omdat het recidiverisico en het risico op het onttrekken aan voorwaarden onverminderd aanwezig wordt geacht. In een vorig advies is aangegeven dat in een inrichting als
bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting zou kunnen worden aangevangen met een behandeling. Een stand van zaken op dit punt is echter niet medegedeeld, zodat daar geen rekening mee kan worden gehouden. Ook
houdt het OM bedenkingen bij het verlofadres gelet op de problematiek van klager. Al met al acht het OM algemeen verlof nu niet aan de orde.
Op 4 maart 2013 heeft het OM aangegeven geen bezwaar meer te hebben tegen faseringen.
De politie heeft op 20 september 2012 negatief geadviseerd in verband met het gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten en het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.
De politie heeft het verlofadres geverifieerd en in orde bevonden.

3. De beoordeling
Klager is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek, waarvan één jaar voorwaardelijk, wegens brandstichting en diefstal in vereniging door middel van braak. Tegen dit vonnis is cassatie ingesteld. De fictieve
einddatum
is gesteld op 23 maart 2014.

Klager verblijft sedert 11 april 2013 in de z.b.b.i. van de locatie Niendure te Almelo.

Klager heeft verzocht om algemeen verlof vanaf 25 maart 2013 om bij zijn kinderen te kunnen zijn. Het OM heeft op 24 januari 2013 negatief geadviseerd ten aanzien van verlofverlening. Daarbij heeft het OM aangegeven dat de stand van zaken met
betrekking
tot behandeling van klager niet is medegedeeld, zodat daar geen rekening mee is gehouden. Het OM heeft op 4 maart 2013 aangegeven geen bezwaar meer te hebben tegen faseringen. Gelet hierop en gelet op het feit dat zowel het MDO als de
vrijhedencommissie
van de locatie Zuyder Bos positief hebben geadviseerd en uit het advies vrijheden blijkt dat het verlofadres is geverifieerd en in orde bevonden, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. Nu klager inmiddels is overgeplaatst naar een z.b.b.i. en ingevolge artikel 14, derde lid onder a, van de Regeling
tijdelijk verlaten van de inrichting algemeen verlof niet wordt verleend aan gedetineerden die verblijven in een inrichting waar het verlof deel uitmaakt van het regime, acht de beroepscommissie termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming
aan
klager. De beroepscommissie zal de hoogte van de tegemoetkoming vaststellen op € 50, =.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming van € 50, = toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 1 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven