Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0463/GB, 22 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/463/GB

Betreft: [klager] datum: 22 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.C. Vlielander, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 februari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 mei 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de locatie Zwolle Zuid 1. Op 4 februari 2013 is hij geplaatst in de p.i. Ter Apel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wenst teruggeplaatst te worden naar de locatie Zwolle Zuid 1. Klager is volledig gewend aan de locatie Zwolle Zuid 1 en heeft daar een zeer lange tijd in voorlopige hechtenis verbleven.
De
enige mensen die op bezoek komen wonen in de buurt van Zwolle.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In het selectievoorstel van de locatie Zwolle Zuid 1 wordt vermeld dat het vestigingsadres van klager na detentie onbekend is. Derhalve vervalt voor hem het
regiobeginsel en volgt - in het kader van een optimale landelijke capaciteitsbenutting - selectie naar een locatie waar hij zo snel mogelijk geplaatst kan worden. Op het moment dat klager aangeboden werd, bleek er in de p.i. Ter Apel leegstand te zijn.
Voor voorstellen vanuit een h.v.b. geldt dat op het moment dat de selectiebeslissing is genomen, het strafrestant bepalend is. Voor klager geldt dat zijn einddatum detentie op 21 april 2013 valt, waardoor plaatsing in de p.i. Ter Apel het meest
geschikt
was.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Ter Apel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Derhalve wordt het beroep ongegrond verklaard.
Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te
kunnen komen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 22 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven