Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0570/GB, 21 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:21-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/570/GB

Betreft: [klager] datum: 21 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 januari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Ooyerhoek Zutphen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 november 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Zuid te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager verzoekt om overplaatsing naar het h.v.b. van de locatie Ooyerhoek Zutphen. Het kost klagers bezoek dertig euro per week om met het openbaar vervoer naar de locatie
Arnhem Zuid te reizen, terwijl zijn bezoek weinig geld heeft. Naar Zutphen kunnen ze op de fiets.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft verzocht om overplaatsing omdat hij problemen ondervindt ten aanzien van het ontvangen van bezoek. Uit het selectieadvies
van de locatie Zuid te Arnhem blijkt dat klager niet verstoken is van bezoek. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Gelet hierop is klagers verzoek
afgewezen.
Klagers bezoek zou mogelijk aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand bij de gemeente waar het bezoek is gehuisvest.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de locatie Ooyerhoek te Zutphen
in verband met het ontvangen van bezoek. Zijn vrouw en kinderen wonen in Apeldoorn en zijn nichtje en haar zoontje wonen in Zutphen.

4.3. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt van artikel 24, lid 1, van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing gedetineerden, dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een goede rechtsgang, in een h.v.b. worden
geplaatst in het arrondissement van vervolging. Klager wordt vervolgd door het arrondissementsparket te Zutphen. De selectiefunctionaris heeft op geen enkele manier gemotiveerd waarom plaatsing van klager in Zutphen niet mogelijk was of is. Daarmee is
de beslissing onvoldoende gemotiveerd, zal het beroep gegrond worden verklaard en zal worden bepaald dat de selectiefunctionaris binnen twee weken na dagtekening van deze uitspraak en met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing dient te
nemen. De beroepscommissie ziet geen grond voor toekenning van een tegemoetkoming aan klager.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de bestreden beslissing en bepaalt dat de selectiefunctionaris binnen veertien dagen na dagtekening van deze uitspraak een nieuwe beslissing dient te nemen met inachtneming van onderhavige
uitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in
tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 21 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven