Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0752/GM, 14 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/752/GM

betreft: [klager] datum: 13 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Tafelbergweg te Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 22 februari 2013 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 april 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel is klager gehoord. De inrichtingsarts verbonden aan de locatie Tafelbergweg heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te
zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 22 december 2012, betreft het inadequaat handelen van de inrichtingsarts door geen bloedspanningsonderzoek te verrichten in verband met een blauwe verkleuring van
klagers handen.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De handen, ellebogen en in lichte vorm ook de voeten van klager zijn geregeld blauwpaars. Klager heeft het dan vaak benauwd en is duizelig. Klager meent dat de artsen niet juist handelen omtrent deze
klachten. Er worden dingen beweerd die niet juist zijn. Zo is saturatie niet gelijk te stellen met zuurstofspanning. Op 5 december 2012 wordt de diagnose acrocyanose gesteld. Dat is blauwverkleuring door kou. Klager heeft de verschijnselen echter
binnen de inrichting. Ook de bewering dat uit onderzoek is gebleken dat de hemoglobine goed was, is niet juist. De blauwverkleuring treedt op als klager zijn handen rustig naar beneden laat hangen. Ter zitting van de beroepscommissie toont klager de
verkleuring na enige tijd rustig te hebben gezeten. Ook toont klager de resultaten van een recent afgenomen bloedonderzoek. Klager weet niet waar de verschijnselen door worden veroorzaakt en wil dat hiernaar onderzoek wordt gedaan. Hij wil een
zuurstofspanningsonderzoek. Klager ontkent dat de arts een saturatie-onderzoek heeft verricht. Het laatste onderzoek was in 2008.

De inrichtingsarts heeft gereageerd op de klacht door toezending van het medisch dossier.

3. De beoordeling
Klager klaagt over het niet adequaat handelen van de medische dienst naar aanleiding van de blauwe verkleuring van onder meer zijn handen. Uit het medisch dossier komt naar voren dat klager op 5 en 21 december 2012 door de inrichtingsarts is
onderzocht.
Op 11 december 2012 is bij klager bloed afgenomen voor onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken, waarbij volgens het medisch dossier ook onderzoek is gedaan naar de zuurstofspanning, geven naar het oordeel van de beroepscommissie geen aanleiding
voor nader onderzoek. Dit zou alleen anders zijn indien het klinisch beeld van klager een verontrustend beeld zou tonen, hetgeen niet het geval is. Een verkleuring van de handen zonder bijkomende verschijnselen is in de regel geen ziekte die noopt tot
een medische behandeling.
Ter zitting is door klager de verkleuring van zijn handen gedemonstreerd; door de artsen is deze verkleuring niet pathologisch onderkend. De beroepscommissie is het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien van oordeel dat het handelen van de
inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter, drs. L.E.M. Kleipool en dr. ing. C.J. Ruissen, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 13 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven