Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0085/JB-tussenbeslissing, 3 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/85/JB-tussenbeslissing

Betreft: [klager] datum: 3 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1992], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 14 december 2012 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 april 2013, gehouden in de locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord klager en namens de selectiefunctionaris [...], werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en
Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot overplaatsing naar de GGZ-instelling Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 28 mei 2009 de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Deze maatregel is op 12 juni 2009 aangevangen. Klager is aanvankelijk geplaatst in de
justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind en is op verzoek van deze inrichting op 15 mei 2012 overgeplaatst naar FPK De Beuken van Trajectum/Hoeve Boschoord (hierna: Trajectum). Op 8 oktober 2012 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst
naar de GGZ-instelling Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam. Dit verzoek is bij beslissing van 14 december 2012 door de selectiefunctionaris afgewezen.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft in Trajectum niet meegewerkt aan een IQ-test, omdat zijn IQ op dit moment niet belangrijk is. Men moet uitgaan van de laatste meting. Het gaat er om dat klager zich kan gaan ontwikkelen. Hij heeft drie jaar niet op zijn plek gezeten in
Teylingereind en zit ook nu niet op zijn plek in Trajectum. Zijn p.i.j.-maatregel duurt nog anderhalf jaar en klager wil verder komen. Klager moet in Trajectum als twintigjarige op een groep met alleen volwassen ter beschikking gestelden, die onder
invloed van medicijnen zijn, verblijven. Klager kan met die mensen niet communiceren. Sinds december 2012 heeft klager zich van de groep teruggetrokken nadat hij door een ter beschikking gestelde was bedreigd. Hij zit nu maar op zijn kamer. Hij kan
niet
verder op de groep, maar men wil geen ander plan trekken omdat men vindt dat hij in Trajectum moet blijven. Klager is van mening dat hij overgeplaatst moet worden naar het Dr. Leo Kannerhuis. Zijn broer is hulpverlener en heeft voor klager uitgezocht
dat deze GGZ-instelling voor hem een goede instelling kan zijn. Klagers advocaat steunt dat. Deze instelling behandelt dezelfde doelgroep als Trajectum en is gespecialiseerd in de behandeling van autisme. Deze instelling heeft ook een gesloten afdeling
en kan hem een goed vervolgtraject in de regio Amsterdam bieden. Als men vindt dat zijn IQ gemeten moet worden voordat hij in het Dr. Leo Kannerhuis kan worden geplaatst, wil hij daaraan wel meewerken.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klager is aanvankelijk in Teylingereind geplaatst, omdat een p.i.j.-maatregel in beginsel in een j.j.i. ten uitvoer wordt gelegd. Klager heeft in die inrichting niet aan behandeling meegewerkt. Verscheidene deskundigen en het Hof Arnhem hebben
geadviseerd klager als p.i.j.-er in een GGZ-instelling te plaatsen. Het lag in de bedoeling klager in De Bascule te plaatsen, maar dat heeft geen doorgang gevonden wegens sluiting van die instelling. Daarom is gekeken naar een andere, voor klager
geschikte instelling. Er zijn plaatsen voor jongeren met een p.i.j.-maatregel gereserveerd in Trajectum en De Catamaran.
Trajectum is geschikt voor klager, mede gezien het laatst gemeten IQ van klager van 73 en zijn problematiek. De gesloten behandelafdeling waar klager verblijft, is speciaal gericht op behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking en autisme
spectrum problematiek. Klagers problematiek is vergelijkbaar met die van de in Trajectum geplaatste ter beschikking gestelden. Behandelaar S. is van oordeel dat klager gezien zijn complexe problematiek in Trajectum op zijn plek zit. De vorderingen in
de
behandeling blijven achter vanwege klagers weigering mee te werken. Naar aanleiding van de bedreiging van klager in Trajectum probeert men met klager en zijn ouders in gesprek te komen en tot consensus over het behandelplan te komen. Men is bezig om
een
mentor te benoemen. Het belang van een juiste behandeling gaat boven het belang bij regionale plaatsing. Trajectum staat welwillend tegenover resocialisatie op termijn, maar dat is pas mogelijk als klager meewerkt aan behandeling. Er moet eerst gewerkt
worden aan vermindering van klagers recidiverisico en agressie voordat sprake kan zijn van resocialisatie en mogelijk een plaatsing in het Dr. Leo Kannerhuis. Deze instelling is een minder beveiligde setting dan Trajectum. Op dit moment is klagers
recidiverisico te hoog en komt hij nog niet voor plaatsing in het Dr. Leo Kannerhuis in aanmerking. Het is de vertegenwoordiger van de selectiefunctionaris ter zitting niet bekend of plaatsen voor jongeren met een p.i.j.-maatregel zijn gereserveerd in
het Dr. Leo Kannerhuis en/of daar ter beschikking gestelden verblijven.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel en verblijft thans in de GGZ-instelling Trajectum.

De pro-justitia rapporteurs hebben geadviseerd klager te plaatsen in GGZ-instelling De Bascule en ook in verscheidene rechterlijke uitspraken betreffende (de verlenging van) klagers p.i.j.-maatregel is geadviseerd de p.i.j.-maatregel uit te doen voeren
in een GGZ-instelling. Klager is aanvankelijk geplaatst in Teylingereind en wegens het niet tot stand komen van behandeling en sluiting van De Bascule vervolgens overgeplaatst naar de GGZ-instelling Trajectum, waar hij sedert 14 augustus 2012
verblijft.
Klager vindt dat hij daar, evenals in Teylingereind, niet op zijn plek zit en is daarom niet gemotiveerd om daar aan zijn behandeling te werken. Klager wil in de GGZ-instelling Dr. Leo Kannerhuis geplaatst worden omdat hij volgens hem ook daar - zelfs
beter - behandeld zou kunnen worden.

Naar het oordeel van de beroepscommissie is op dit moment sprake van een zeer onwenselijke en uitzichtloze situatie, nu klager in Trajectum als enige jongere op een groep met alleen volwassen ter beschikking gestelden moet verblijven en na bedreiging
door een ter beschikking gestelde vanaf december 2012 afgezonderd op zijn kamer zit. Klager, op wie al sedert 2009 de p.i.j.-maatregel van toepassing is, heeft onder de huidige omstandigheden bij verblijf binnen Trajectum nog steeds weinig perspectief
op een adequate behandeling van zijn problematiek en er bestaat ook geen enkel zicht op verandering in deze situatie bij voortgezet verblijf van klager in Trajectum. De beroepscommissie beschikt nog over onvoldoende gegevens om te kunnen beoordelen of
en hoe in deze zeer onwenselijke situatie wijziging kan worden gebracht.
Voor de beoordeling van het beroep acht de beroepscommissie het - gelet op het bovenstaande - noodzakelijk dat eerst wordt onderzocht of het mogelijk is om klager als jongere met een p.i.j.-maatregel te plaatsen in het Dr. Leo Kannerhuis en wat,
uitgaande van een IQ van 73 en zijn problematiek alsmede het beveiligingsniveau van de instelling, de behandelmogelijkheden zijn als klager in die instelling wordt geplaatst.
De beroepscommissie acht het daarom wenselijk dat op korte termijn een intakegesprek met het Dr. Leo Kannerhuis plaatsvindt om te bezien of plaatsing daar mogelijk en wenselijk is voor de vereiste behandeling van klager.
De beroepscommissie zal de behandeling van het beroep daartoe aanhouden voor de duur van twee maanden in afwachting van de nadere informatie van de selectiefunctionaris.

5. De tussenbeslissing
De beroepscommissie houdt de behandeling van het beroep aan voor de duur van twee maanden ten behoeve van een intakegesprek bij de GGZ-instelling Dr. Leo Kannerhuis en verzoekt de selectiefunctionaris om de nadere informatie binnen deze termijn aan de
beroepscommissie te doen toekomen.
Afhankelijk van de ontvangen informatie zal de beroepscommissie het beroep opnieuw op een zitting behandelen of verder schriftelijk afdoen.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, prof.dr. P.H. van der Laan en mr. E. Lucas, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 3 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven