Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0256/GB, 2 mei 2013, beroep
Uitspraakdatum:02-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/256/GB

Betreft: [klager] datum: 2 mei 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.T.G. van Wandelen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 januari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting Haaglanden of de locatie De Ent Rotterdam met aansluitend deelname aan een penitentiair programma (p.p.) (een zogenaamd gestapeld traject)
afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 6 oktober 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein. Op 26 februari 2013 is hij overgeplaatst naar de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De p.i. Nieuwegein heeft positief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek. Klager kon vanaf 5 januari 2013 deelnemen aan een gestapeld traject en derhalve komt hij daarvoor in aanmerking. Klager zal moeten terugkeren in de maatschappij en hij heeft
er belang bij om daar geleidelijk naar toe te kunnen werken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen, omdat de advocaat-generaal (A-G) en de politie negatief hebben geadviseerd. De A-G heeft bezwaar tegen plaatsing in een z.b.b.i., deelname aan een gestapeld traject en deelname aan een p.p.,
omdat
klager in eerste aanleg en in hoger beroep is veroordeeld voor het plegen van een zeer brutale woningoverval waarbij vuurwapens zijn gebruikt. De politie heeft negatief geadviseerd vanwege klagers verleden en vanwege de personen die woonachtig zijn op
het door klager opgegeven verlofaders. Klagers verblijf op het verlofadres zal vermoedelijk onrust veroorzaken in de omgeving van het verlofadres. Klager heeft derhalve geen aanvaardbaar verlofadres.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling), komen voor plaatsing in z.b.b.i. in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres. In het derde lid van dit artikel wordt voorts bepaald dat, in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, tevens voor plaatsing
in
een z.b.b.i. in aanmerking kunnen komen, gedetineerden ten aanzien van wie een door de selectiefunctionaris akkoord bevonden voorstel voor deelname aan een p.p. aanwezig is. Het verblijf in de z.b.b.i. direct voorafgaande aan de plaatsing in het p.p.
duurt maximaal zes maanden.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Gelet op met name het negatieve advies van de politie (waarbij het beoogde verlofadres wordt afgekeurd) kon de selectiefunctionaris naar het oordeel van de beroepscommissie bij afweging van alle belangen in redelijkheid tot de bestreden
beslissing komen. Bovendien blijkt uit de stukken niet dat er een voorstel voor de invulling van het p.p. aanwezig is. Klager voldoet derhalve ook in dat opzicht niet aan de in artikel 2, derde lid, van de Regeling gestelde voorwaarden voor deelname
aan
een gestapeld traject. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 2 mei 2013

secretaris voorzitter

Naar boven