Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0567/GB, 18 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:18-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/567/GB

Betreft: [klager] datum: 18 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 februari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 20 januari 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager was te laat teruggekeerd van zijn verlof, omdat zijn vriendin werd bedreigd. Vlak voordat hij diende terug te keren van zijn verlof had klager een emotioneel gesprek met zijn vriendin. De selectiefunctionaris heeft klagers verlofadres afgekeurd,
omdat klager een labiele relatie zou hebben met zijn vriendin. Klager en zijn vriendin gaan ondanks alle tegenslagen echter samen verder. Klager heeft geen alcohol genuttigd tijdens zijn verlof. De bij klager afgenomen urinecontrole was negatief.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De p.i. Nieuwegein was voornemens positief te adviseren ten aanzien van klagers verzoek om deelname aan een p.p. en er was tevens een positief reclasseringsrapport. Klager is echter niet tijdig teruggekeerd van een aan hem verleend algemeen verlof.
Tevens was er een sterke indruk dat hij alcohol had genuttigd. Klager heeft in de inrichting medegedeeld dat zijn vriendin, die woonachtig is op het door klager opgegeven verlofadres, de relatie zou willen verbreken. Gelet op deze informatie heeft de
selectiefunctionaris besloten om klagers verzoek tot deelname aan een p.p. af te wijzen.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. Uit het selectieadvies blijkt dat klager recentelijk is gesanctioneerd voor het ruimschoots te laat terugkeren van een algemeen verlof. Klager heeft hiermee aangetoond dat hij de met hem gemaakte afspraken niet kan nakomen, hetgeen een
contra-indicatie vormt voor deelname aan een p.p. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 18 april 2013

secretaris voorzitter

Naar boven