Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/1087/GB, 15 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:15-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/1087/GB

Betreft: [klager] datum: 15 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 maart 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.
Op 12 april 2013 is nog een nadere toelichting van klager op het beroep ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is bij arrest van 25 juli 2012 door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee maanden. Hiervan dienen nog 117 dagen te worden tenuitvoergelegd. Klager is op 20 maart 2013 opgeroepen zich op 17 april 2013 te melden in de locatie
Westlinge, waar een regime van algehele gemeenschap geldt en een beperkt beveiligingsniveau.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft op 13 oktober 2012 een verklaring ondertekend, waarin hij aangeeft gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden bij een beperkt beveiligde inrichting. Aan klager is daarbij niet
aangegeven binnen welk tijdsbestek dit zou kunnen plaatsvinden. Vanaf 8 januari 2013 is klager aangevangen met zijn taakstraf van 240 uur. Deze taakstraf moest binnen een jaar worden ten uitvoer gelegd. Het is niet opportuun om de vrijheidsstraf nu al
ten uitvoer te leggen, maar klager eerst zijn taakstraf te laten voltooien. Klager verzoekt de vrijheidsstraf om te zetten naar een werkstraf met een enkelbandje. Klager heeft een demente moeder van 89 jaar, die hij elke dag als enig kind verzorgt. Een
detentie van klager zou grote gevolgen hebben voor haar gezondheid.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Een vrijheidsstraf heeft een hogere prioriteit dan een taakstraf. Hierdoor wordt de tenuitvoerlegging van de taakstraf opgeschort vanaf het moment van aanvang van de
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. De vrijheidsstraf kan niet worden ten uitvoer gelegd door middel van elektronische detentie. Het Masterplan DJI waar klager naar verwijst is nog niet aangenomen. Verder is de elektronische detentie per 1 juli
2010 afgeschaft.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager na
de uitspraak van het gerechtshof van 25 juli 2012 voldoende tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op de aanstaande detentie. Los daarvan heeft klager zijn stelling omtrent de noodzaak van de zorg die hij zijn demente moeder verleent niet met
medische stukken onderbouwd. De wetgeving voorziet daarenboven niet in de mogelijkheid de gevangenisstraf door middel van elektronische detentie (enkelbandje) te ondergaan. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 april 2013

secretaris voorzitter

Naar boven