Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3596/GB, 16 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:16-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3596/GB

Betreft: [klager] datum: 16 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. Y. Karga, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 november 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. Y. Karga, op 5 maart 2013 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 27 mei 2009 gedetineerd. Op 24 juli 2012 is het programma aangevangen en is klager administratief ondergebracht bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem. Op 24 september 2012 is hij geplaatst in de p.i. Haarlem. Op 28 september
2012 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. Op 7 november 2012 is klager geplaatst in de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft op 22 augustus 2012 een officiële waarschuwing gekregen wegens een positieve score op cannabis. Klager heeft daarna geen cannabis meer gebruikt. De urinecontrole van 19 september 2012 was volgens klager negatief.
Klager heeft niet bewust de ET-tijden overschreden. Uit het overzicht van de reclassering van de ET-overtredingen blijkt dat klager slechts enkele minuten te vroeg is vertrokken van huis. De tram vertrekt namelijk om 06.58 uur. Op woensdag is klager
een
kwartier eerder vertrokken, maar klager had echter met de heer P. van de reclassering andere werktijden afgesproken. In het selectieadvies van 24 september 2012 is niets terug te vinden ten aanzien van de stelling van de selectiefunctionaris dat klager
is ‘gaan werken op een impulsieve manier’. Het gestelde in de bestreden beslissing ‘niet de waarheid spreken tegen uw familie/gezin’ is onvoldoende concreet. Voorts heeft de selectiefunctionaris onvoldoende gemotiveerd waarom klager is teruggeplaatst.
Klager is al vele malen op verlof geweest en hij heeft zich altijd aan de afspraken gehouden. Klager spreekt geen Nederlands, althans onvoldoende en niet alle gesprekken met de reclassering zijn met een tolk gevoerd. De afspraken zijn niet voldoende
door klager begrepen. Volgens klager is op een lichtvaardige wijze een ingrijpende beslissing genomen. Klagers dochter heeft een verstandelijke beperking en het is van groot belang dat zij contact heeft met haar vader. Zij is erg van streek dat haar
vader nu weer in de gevangenis zit. Klager wil nog een kans krijgen en hij zal erg zijn best doen.

De raadsvrouw heeft de volgende stukken overgelegd:
- schema elektronisch toezicht/penitentiair programma van klager en de aanpassingen van de werktijden op 14 september 2012,
- brief van 24 augustus 2012 van de directeur p.i. Haarlem aan klager betreffende beschikking inzage pp,
- brief van Perspectief van 15 april 2009 aan klager,
- brief van 14 september 2012 van de huisarts F. waarin klager wordt verwezen naar poli psychiatrie Amsterdam,
- overzicht van de reclassering van ET-overtredingen en UC-overtredingen van klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft op 22 augustus 2012 een correctiegesprek gehad en een officiële waarschuwing gekregen vanwege het gebruik van cannabis. Op 24 september 2012 is klager voor de tweede keer opgeroepen voor een correctiegesprek en hij scoorde voor de tweede
keer positief op het gebruik van drugs. Tevens hield klager zich niet aan de ET-tijden en kwam hij regelmatig te laat. Klager maakte een onbetrouwbare indruk in de uitvoering van zijn p.p. en hij liet zien niet met de daarbij behorende vrijheden te
kunnen omgaan.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris onvoldoende is gemotiveerd. Hierbij is in aanmerking genomen dat hetgeen door en namens klager op 5 maart 2013 is aangevoerd ten aanzien van de ET-overtredingen en
de UC-overtredingen onvoldoende is weersproken, zodat onvoldoende is komen vast te staan dat klager zich niet aan de ET-tijden heeft gehouden en dat klager positief heeft gescoord bij de urinecontrole van 19 september 2012.
Voorts heeft de selectiefunctionaris niet nader aangegeven wat wordt bedoeld met het gestelde in de bestreden beslissing ‘het niet de waarheid spreken tegen uw familie/gezin’ en ‘gaan werken op een impulsieve manier’. Derhalve dient de bestreden
beslissing te worden vernietigd.

De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 16 april 2013

secretaris voorzitter

Naar boven