Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0266/GB, 3 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/266/GB

Betreft: [klager] datum: 3 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 januari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 maart 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager beweert toestemming van de Officier van Justitie te hebben voor overplaatsing. Klager stelt dat uit onderzoek is bewezen dat er een hoge concentratie van fijne stofdeeltjes aanwezig is in de
omgeving van de p.i. Nieuwegein. Het is een van de meest vervuilde gebieden. Klager stelt geen medische verklaring te behoeven overleggen. Tot slot merkt klager op dat hij al jaren niet in Utrecht ingeschreven staat.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek is niet onderbouwd door een medische verklaring waaruit blijkt dat overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos geïndiceerd is. Klager neemt deel aan het project Detentie & Re-integratie. Het doel van dit project is om gedetineerden zo
dicht
mogelijk bij de gemeente van vestiging (na detentie) onder te brengen. Na detentie zal klager zich vestigen bij zijn partner te Utrecht. Klager valt in de groep langverblijvenden met een strafrestant van 4 maanden of meer, en is dan ook geplaatst in
een
locatie die voor deze groep is aangewezen. In klagers geval betekent dat de p.i. Nieuwegein.

4. De beoordeling
Klager heeft zijn verzoek tot overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos gedaan vanwege de zijns inziens verontreinigde omgeving van Utrecht, een stelling die klager overigens niet heeft onderbouwd. In verband met het re-integratieproject waaraan klager
deel neemt, dient klager dicht bij de gemeente van vestiging (na detentie) te verblijven. Klagers vestigingsplaats na detentie is Utrecht, klager is daarom geplaatst in de p.i. Nieuwegein. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van
de
selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep wordt derhalve ongegrond verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 3 april 2013

`

secretaris voorzitter

Naar boven