Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/4022/TA, 3 april 2013, beroep
Uitspraakdatum:03-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/4022/TA

betreft: [klager] datum: 3 april 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 december 2012 van de beklagcommissie bij FPC Oldenkotte te Rekken, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 februari 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn advocaat mr. A.L. Louwerse, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], jurist.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft het niet uitkeren van een tegemoetkoming op de dagen dat klager niet heeft gewerkt (a) en het feit dat klager niet, dan wel beperkt de afdeling mag verlaten zolang hij zijn huistaken niet verricht
(b).

De beklagcommissie heeft beklagonderdeel a ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in beklagonderdeel b op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft al jarenlang buik- en darmklachten. De ernst hiervan verschilt per dag. Als klager zich ziek meldt, heeft hij recht op 70% van het loon. Klager is in 2011 in het Medisch Spectrum Twente onderzocht. Er is geen oorzaak gevonden voor klagers
klachten, maar klager heeft deze wel. Klager klaagt hierover ook bij de medische dienst. Klager is nu in beklag omdat hem niet wordt toegestaan een second opinion te vragen. Klager is somatisch ziek. De oorzaak kan ook psychisch zijn. Klager is
arbeidsongeschikt en de inrichting kan niet alleen op basis van somatische klachten bepalen of iemand arbeidsongeschikt is.
Klager geeft aan dat hij niet psychisch ziek is. Klager heeft geen vertrouwen in het Medisch Spectrum Twente. Daar worden vaker fouten gemaakt. Bij hem is in het verleden bij een maagonderzoek een Helicobacterbesmetting geconstateerd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Bij klager heeft tweemaal een gastroscopie plaatsgevonden. Uit de onderzoeken is geen oorzaak van de klachten gekomen. Klager wordt door de medische dienst arbeidsgeschikt geacht. Een second opinion is wel toegestaan, echter klager dient die zelf te
betalen.

3. De beoordeling
Met betrekking tot beklagonderdeel a overweegt de beroepscommissie als volgt. Vaststaat dat de medische dienst klager niet arbeids- en/of activiteitenongeschikt heeft bevonden. De beslissing van het hoofd van inrichting om klager geen tegemoetkoming
toe
te kennen op de momenten dat klager geen werkzaamheden heeft verricht, is dan ook niet onredelijk en onbillijk.
Met betrekking tot onderdeel b overweegt de beroepscommissie dat in artikel 8.11.3 van de Huisregels van de inrichting – voor zover van belang – is bepaald dat:
“De patiënt die weigert zijn huistaken te verrichten, kan worden verplicht op de afdeling te blijven tot het moment dat hij zijn huistaken heeft verricht. Er is dan geen sprake van het opleggen van afdelingsarrest. De patiënt heeft immers alleen
bewegingsvrijheid buiten de afdeling, onder deze voorwaarde.”
In haar uitspraak van 1 augustus 2007 (kenmerk 07/0367/TA) heeft de beroepscommissie reeds geoordeeld dat de verplichting om op de afdeling te verblijven totdat de verplichte huistaken zijn verricht, niet valt aan te merken als afdelingsarrest als
bedoeld in artikel 33 van de Bvt. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, drs. W.A.T. Bos en mr. R.M. Maanicus, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 april 2013

secretaris voorzitter

Naar boven