Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0367/GA, 28 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:28-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/367/GA

betreft: [klager] datum: 28 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 januari 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij
de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught, voor zover in beroep aan de orde,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 maart 2013, gehouden de p.i. Vught, zijn klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. E. van Reydt, en de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voormelde inrichting, [...], gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a. het feit dat klagers afstandsbediening tijdelijk in beslag is genomen (beklagnummer VU 2012/002044);
b. het feit dat klager ten onrechte ervan is beschuldigd dat hij naar de redactie van RTL 4 heeft gebeld in verband met het programma “Buch in de bajes” (VU 2012/002045);
c. de afwijzing van klagers verzoek om een medisch matras (VU 2012/002118);
d. het feit dat klager na afloop van zijn bezoek (zonder glazen scheidingswand) wordt gevisiteerd en de privacy van zijn bezoeker wordt geschonden, omdat er tijdens het bezoek wordt meegekeken en -geluisterd (VU 2012/002119);
e. het feit dat het bezoek van klagers raadsman is geweigerd, omdat klager op slippers liep (VU 2012/002155).

De beklagrechter heeft het beklag onder a., c., en d. ongegrond verklaard en het beklag onder b. en e. gegrond verklaard en respectievelijk geen tegemoetkoming en een tegemoetkoming van € 5,= toegekend, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven. Het beroep beperkt zich voor wat betreft de onderdelen b. en e. tot de beslissing inzake de tegemoetkoming.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klager is bij de beklagrechter niet in de gelegenheid gesteld zijn beklag mondeling toe te lichten, terwijl de klachten niet van eenvoudige aard zijn. Reeds hierom dient de uitspraak van de beklagrechter te worden vernietigd.
Ten aanzien van a en b.: Klagers afstandsbediening is gedurende ruim anderhalve week in beslag genomen, omdat de directeur wilde laten onderzoeken of het mogelijk was met de afstandsbediening te bellen. Toen echter bleek dat klager niet naar het
programma “Buch in de bajes” had gebeld en de verdenking wegviel, heeft de directeur zijn excuses aangeboden, maar is het onderzoek wel voortgezet. Toen klager zijn afstandsbediening terugkreeg, zaten er krassen op. Tevens is klagers computer in beslag
genomen, waardoor hij geen onderwijs kon volgen.
Ten aanzien van c: Klager heeft rugklachten. Hij had daarom in de locatie De Schie een medisch matras. In de p.i. Vught is er een aanvraag gedaan bij de Medisch Adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor vergoeding van een medisch
matras, omdat de medische dienst vond dat klager een dergelijk matras nodig had. De aanvraag is afgewezen en de Medisch Adviseur heeft aangegeven dat de directeur voor een adequaat matras dient te zorgen. De directeur heeft vervolgens aangegeven dat
klagers huidige matras door de medische dienst als adequaat wordt beschouwd. Klager vindt het vreemd dat de directeur zegt dat de medische dienst zijn matras als adequaat beschouwt, terwijl de medische dienst eerder een aanvraag voor vergoeding van een
medisch matras heeft ingediend.
Ten aanzien van d: Klager wordt na afloop van het bezoek zonder glas gevisiteerd. Hij vindt dit vernederend. Volgens klager is het niet nodig om hem na afloop van het bezoek te visiteren, aangezien het personeel tijdens het bezoek toezicht houdt
vanachter glas en er tevens wordt meegeluisterd en meegekeken door middel van een camera. Bovendien bestaat de mogelijkheid om beeldopnamen te maken.
Ten aanzien van e: Een tegemoetkoming van € 5,= is volgens klager onvoldoende, aangezien hij geen bezoek heeft kunnen ontvangen van zijn raadsman en zijn raadsman wel naar de inrichting heeft moeten reizen. Klager verzoekt om toekenning van een
tegemoetkoming van € 50,= tot € 75,=.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Ten aanzien van a en b: Omdat er op naam van klager illegaal naar de redactie van RTL 4 was gebeld in verband met het programma “Buch in de Bajes”, is klagers afstandsbediening in beslag genomen en naar een specialist gestuurd om te laten onderzoeken
of
ermee kon worden gebeld. Tevens is klagers computer onderzocht. Nadat na enkele dagen bleek dat klager niets met het telefoontje had te maken, is het onderzoek voortgezet om erachter te komen wie het telefoontje dan wel had gepleegd.
Ten aanzien van c: De medische dienst heeft desgevraagd aangegeven dat er ten aanzien van klager geen medische indicatie is voor een medisch matras. Klagers huidige matras kan volgens de medische dienst worden beschouwd als adequaat. De directeur weet
niet waarom er eerder wel een aanvraag is ingediend voor vergoeding van een medisch matras. Dit heeft het hoofd van de medische dienst gedaan. In de praktijk wordt een medisch matras aangeschaft tegen bijvoorbeeld doorliggen en niet in verband met
rugklachten.
Ten aanzien van d: Klager verblijft in unit 9 van de p.i. Vught, een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Bezoek kan plaatsvinden met of zonder glazen scheidingswand. Na afloop van bezoek zonder glazen scheidingswand worden gedetineerden
standaard gevisiteerd. Het is niet mogelijk om beeldopnamen te maken. Geluidsopnamen worden alleen gemaakt als dit van tevoren is aangekondigd.

3. De beoordeling
Door klager is aangevoerd dat hij ter zitting van de beklagrechter zijn beklag mondeling had willen toelichten, maar dat hij hiertoe niet in de gelegenheid is gesteld. Nu klager in de gelegenheid is gesteld om ter zitting van de beroepscommissie zijn
beroep en beklag mondeling toe te lichten en het beklag in beroep opnieuw ten gronde wordt beoordeeld, kan aan dit verweer voorbij worden gegaan.

Ten aanzien van onderdeel a. van het beklag: Gebleken is dat klagers afstandsbediening gedurende ongeveer anderhalve week in beslag is genomen in verband met een onderzoek naar aanleiding van een op naam van klager gepleegd telefoontje naar de redactie
van RTL 4. Tevens is klagers computer in beslag genomen en onderzocht. Hoewel naar het oordeel van de beroepscommissie op zichzelf voldoende grond bestond voor het onderzoek, is niet duidelijk geworden waarom de in beslag genomen voorwerpen niet eerder
aan klager konden worden geretourneerd, nu al na enkele dagen duidelijk was dat klager het telefoontje niet had gepleegd. Gelet hierop moet de beslissing van de directeur worden aangemerkt als onredelijk en onbillijk. Het beroep zal dan ook in zoverre
gegrond worden verklaard en het beklag ten aanzien van onderdeel a. zal alsnog gegrond worden verklaard. Aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend.

Ten aanzien van onderdeel b. van het beklag: Nu de gevolgen van de beslissing niet meer ongedaan zijn te maken en klager enig ongemak heeft ondervonden, kan de beroepscommissie zich niet verenigen met het oordeel van de beklagrechter geen
tegemoetkoming
toe te kennen. Zij zal het beroep in zoverre dan ook gegrond verklaren en aan klager alsnog een tegemoetkoming toekennen.

Ten aanzien van onderdeel c. van het beklag: Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de medische dienst een vergoeding voor een medisch matras heeft aangevraagd bij de Medisch Adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
en dat deze aanvraag is afgewezen. De directeur heeft vervolgens, na consultatie van de medische dienst, klagers verzoek om een medisch matras afgewezen. Gelet op het vorenstaande verzoekt de beroepscommissie de directeur om binnen een termijn van twee
weken de volgende documenten te overleggen:
- de bij de Medisch Adviseur ingediende aanvraag voor vergoeding van het medisch matras;
- de beslissing van de Medisch Adviseur tot afwijzing van het verzoek om vergoeding van het medisch matras.
De beroepscommissie zal de behandeling van het beroep ten aanzien van onderdeel c. aanhouden teneinde de directeur in de gelegenheid te stellen voormelde documenten over te leggen.

Ten aanzien van onderdeel d. van het beklag: Ingevolge artikel 29 van de Pbw is de directeur bevoegd een gedetineerde na afloop van bezoek aan zijn lichaam of kleding te onderzoeken. In de huisregels van de afdeling beheersproblematische gedetineerden
van de p.i. Vught is onder 6.4. bepaald dat een onderzoek aan lichaam en kleding in ieder geval plaatsvindt nadat een gedetineerde bezoek zonder glazen scheidingswand heeft gehad. Naar het oordeel van de beroepscommissie geldt voormelde regel
onverkort,
ook als er tijdens het bezoek toezicht is geweest. Het beroep ten aanzien van onderdeel d. zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal in zoverre worden bevestigd.

Ten aanzien van onderdeel e. van het beklag: De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming van € 5,=. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van onderdeel a. en b. gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld. Zij verklaart het beklag onder a. alsnog gegrond en bepaalt dat aan klager
ter
zake van a. en b. een tegemoetkoming van in totaal € 15,= toekomt.
De beroepscommissie zal het beroep ten aanzien van c. aanhouden teneinde de directeur in de gelegenheid te stellen om binnen een termijn van twee weken na dagtekening van deze uitspraak de aanvraag voor vergoeding van het medisch matras en de
beslissing
van de Medisch Adviseur over te leggen.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor het overige ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. A.M. van Kalmthout en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 28 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven