Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0107/GB, 26 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/107/GB

Betreft: [klager] datum: 26 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Swart, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 januari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen afwijzing van zijn verzoek om plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 8 februari 2005 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel. Op 18 september 2009 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, waar een
regime
van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft op 22 november 2012 een intakegesprek gehad voor behandeling bij De Waag. Hij is inmiddels ook als cliënt geaccepteerd bij polikliniek De Waag te Haarlem.
Daartoe wordt verwezen naar een brief van het secretariaat van De Waag Haarlem van 27 november 2012. Aangezien klager nog niet in een b.b.i. is geplaatst, komt een medewerker bij hem op bezoek voor het voeren van gesprekken. Dit zijn gesprekken om tot
een concreet behandelplan te komen. Het is noodzakelijk dat klager in staat wordt gesteld om zelf naar De Waag te gaan, aangezien het om een poliklinische behandeling gaat. Hij dient dan ook zo snel mogelijk in een b.b.i. te worden geplaatst. Hij
beschikt over een goedgekeurd verlofadres en de directeur van de locatie Zuyder Bos, het Bureau Terugdringen Recidive (TR), de reclassering en het Openbaar Ministerie (OM) hebben positief geadviseerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Ondanks de positieve adviezen heeft de selectiefunctionaris besloten om het voorstel af te wijzen. Klager heeft zich eerder onttrokken aan
detentie en is thans gedetineerd in verband met een tijdens deze onttrekking gepleegd delict. Er bestaat geen vertrouwen dat klager kan omgaan met vrijheden. Dat klager een intake bij De Waag heeft gehad, wil nog niet zeggen dat De Waag klager
accepteert en er een behandeling kan worden gestart. Op alle leefgebieden zijn risico’s aanwezig en het recidiverisico is ingeschat als hoog. Een detentieplan om deze risico’s te verminderen is niet aanwezig. Bovendien ontbreekt een behandelplan.
Volgens het OM heeft klager een grote behoefte aan toezicht en begeleiding en mogelijk ook aan behandeling. De selectiefunctionaris acht het dan ook van belang dat er, gelet op het hoge recidiverisico, een detentieplan aanwezig is en dat klager met een
behandeling is gestart. Begeleiding en toezicht tijdens regimair verlof zijn niet uitvoerbaar. Bovendien kan klager in een normaal beveiligde inrichting met de behandeling starten.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft verzocht om plaatsing in een b.b.i., bij voorkeur de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch. Uit het reclasseringsadvies van 11 september 2012 blijkt dat de reclassering, ondanks het hoge recidiverisico, heeft geadviseerd om
klager
in een b.b.i. te plaatsen, met als bijzondere voorwaarde dat klager zich laat behandelen voor zijn psychische problematiek bij De Waag of een soortgelijke instantie. In de brief van De Waag in Haarlem van 27 november 2012 is vermeld dat klager is
geaccepteerd als cliënt van polikliniek De Waag te Haarlem. Verder is in de brief vermeld dat de behandeling zal starten in detentie en in eerste instantie zal bestaan uit een aantal individuele gesprekken, bedoeld om te komen tot een behandelplan. TR
heeft geadviseerd om klager direct (6 oktober 2012) te laten faseren naar een b.b.i. Het OM heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen detentiefasering. Het OM is echter wel van oordeel dat er een grote behoefte is aan toezicht en begeleiding,
mogelijk ook behandeling. Het lijkt het OM van groot belang dat dit wordt gerealiseerd en dat periodiek en voorafgaand aan het verlenen van vrijheden wordt getoetst of betrokkene daar aan toe is en het ook verantwoord is die vrijheden te verlenen.

4.2. Klager verblijft reeds lange tijd in detentie. De beroepscommissie is derhalve van oordeel dat het van belang is dat klagers re-integratie in de vrije maatschappij op een verantwoorde en geleidelijke manier met begeleiding van deskundige
instanties wordt vormgegeven. Gebleken is dat klager inmiddels door De Waag is geaccepteerd als cliënt. Door de selectiefunctionaris is onweersproken dat klager naast een intakegesprek ook reeds een aantal individuele gesprekken heeft gevoerd met een
medewerker van De Waag. Verder volgt uit het selectieadvies dat klager goed functioneert in de inrichting. Hij is afdelingsreiniger en er zijn goed afspraken met hem te maken. Hoewel het OM heeft aangegeven dat klager behoefte heeft aan begeleiding en
toezicht, heeft het wel positief geadviseerd ten aanzien van detentiefasering. Ook de reclassering, TR en de directeur van de locatie Zuyder Bos adviseren positief ten aanzien van plaatsing in een b.b.i. Gelet op het voorgaande is de beroepscommissie
van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard, de bestreden beslissing zal worden
vernietigd en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 26 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven