Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3673/JB, 11 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3673/JB

Betreft: [klager] datum: 11 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Steenbrink, namens

[...], geboren op [1992], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 14 november 2012 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 februari 2013, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist zijn gehoord mr. M.A. Bijl, kantoorgenoot van klagers raadsvrouw, en voorts [...], medewerker
juridische zaken bij DJI en [...], selectiefunctionaris.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de FPA Het Kompas van Pro Persona GGz in Gelderland afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 10 maart 2009 gedetineerd. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 29 juni 2009 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De tenuitvoerlegging van deze
maatregel is begonnen op 29 juni 2009. De rechtbank Oost-Nederland te Arnhem heeft op 19 februari 2013 beslist klagers p.i.j.-maatregel nog een keer met zes maanden te verlengen tot 6 augustus 2013 nu een langere duur de maximale duur van vier jaren te
boven gaat.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is van mening dat hij in de Catamaran niet of nauwelijks behandeld wordt. Voor het opbouwen van zijn sociale bestaan is het van belang dat klager dichterbij zijn regio van herkomst, Gelderland, wordt geplaatst. Klager wil graag starten met een
praktijkopleiding in de regio waar hij zich ook daadwerkelijk gaat settelen na afloop van de p.i.j.-maatregel.
Onlangs heeft de zitting voor de verlenging van klagers p.i.j.-maatregel plaatsgevonden. Klager weet dat hij lange tijd begeleid moet worden. Behandeling bij Pro Persona GGz kan niet plaatsvinden in een strafrechtelijk kader.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Klager is op 30 augustus 2010 geplaatst op de FOBA van de j.j.i. De Hartelborgt en op 27 december 2010 is klager intern overgeplaatst naar het Anker. Op 7 januari 2011 heeft klager een suïcidepoging gedaan en klager is vervolgens voor een juiste
diagnose en behandeling geplaatst op de ForCa afdeling van de j.j.i. Teylingereind. Uit het advies van de observatieafdeling Teylingereind is naar voren gekomen dat verdere behandeling van klager nodig is. Zijn behandeling op de FOBA wordt voortgezet
en
er wordt een verloftraject aangevraagd. Tijdens zijn verlof op 13 januari 2012 ontvlucht klager en vervalt zijn verlofstatus. De periode daarna verslechtert het beeld en wordt het contact met klager moeilijker. Aangezien er geen andere afdelingen zijn
waar klager kan worden opgevangen heeft op 24 mei 2012 een intakegesprek plaatsgevonden bij de Catamaran. Klager is op 16 juni 2012 overgeplaatst naar de Catamaran.
De Catamaran betwist dat klager niet behandeld wordt. Om de gestelde behandeldoelen te behalen acht de Catamaran een langer durend behandeltraject nodig. De behandeling dient vanwege de complexiteit van de problematiek, in combinatie met het hoge
recidiverisico, residentieel te worden voortgezet. Klager krijgt in de Catamaran de behandeling die hij nodig heeft. De Catamaran beziet thans de mogelijkheden voor een regioplaatsing van klager. Er heeft ook al een intake plaatsgevonden bij Pro
Persona
GGz. Vanuit de Catamaran zou klager via een Scholing en Trainingsprogramma (STP) elders geplaatst kunnen worden. DJI is terughoudend om jeugdigen met een strafrechtelijke titel elders te plaatsen.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel.
Uit het dossier blijkt dat klager, gezien zijn problematiek, goed in de Catamaran behandeld kan worden. In reactie op klagers overplaatsingsverzoek heeft de Catamaran aangegeven dat een langdurige residentieel behandeltraject nodig is en dat zij op
termijn de wens van klager tot overplaatsing naar een instelling in de regio Gelderland kan volgen. Klagers raadsvrouw heeft ter zitting verklaard dat klager weet dat hij nog een lange tijd behandeld en/of begeleid moet worden.
Op 19 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Nederland te Arnhem beslist klagers p.i.j.-maatregel nog een laatste keer met zes maanden te verlengen tot 6 augustus 2013. Op laatstgenoemde datum zal de totale maximale duur van de p.i.j.-maatregel van vier
jaren bereikt zijn. De beroepscommissie gaat ervan uit dat nu duidelijkheid is gekomen over de totale duur van de p.i.j.-maatregel en die maatregel eindigt op 6 augustus a.s. met het oog op klagers resocialisatie op zeer korte termijn met
voortvarendheid een regioplaatsing van klager in een instelling van Pro Persona GGz in de provincie Gelderland zal worden gerealiseerd.

De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M.J.C. Koens, voorzitter, R. van Benthem RA en dr. J.J. Kole, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 11 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven