Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0188/GA, 22 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:22-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/188/GA

betreft: [klager] datum: 22 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W. Weehuizen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 januari 2013 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. Het negatieve advies van de politie is voor klager niet kenbaar (geweest) en zeker niet de motivering daarvan. Indien er een
negatief advies van de politie is, dan is dat volgens klager niet gebaseerd op feiten van na 3 juli 2008. Verder is er, anders dan de directeur in beklag heeft aangevoerd, geen negatief advies van de Advocaat- Generaal. In de bestreden uitspraak wordt
ook overwogen dat de Advocaat-Generaal geen bezwaar heeft tegen het verlenen van verlof, mits daaraan bepaalde voorwaarden worden verbonden. Ten slotte voert klager aan dat hij zich niet aan detentie heeft onttrokken en ook overigens niet is gebleken
dat hij onbetrouwbaar is ten aanzien van het nakomen van afspraken.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht om algemeen verlof. De enkele omstandigheid dat klager thans is gedetineerd in verband met de tenuitvoerlegging van een in 2008 aan hem opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf, aangezien hij een nieuw strafbaar feit heeft
gepleegd, is onvoldoende om het verzoek tot algemeen verlof af te wijzen. De politie heeft negatief geadviseerd in verband met gebleken onbetrouwbaarheid met betrekking tot het nakomen van afspraken. Dit advies is echter niet nader onderbouwd. Nu de
Advocaat-Generaal positief heeft geadviseerd ten aanzien van het verlenen van algemeen verlof aan klager, - mits daaraan bepaalde voorwaarden worden verbonden - , is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de directeur onvoldoende is
gemotiveerd. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beslissing van de directeur zal worden vernietigd en hem zal worden opgedragen
om met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken een nieuwe beslissing te nemen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op om binnen twee weken een nieuwe
beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. G.L.M. Urbanus, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 maart 2013

secretaris voorzitte

Naar boven