Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/4030/GB, 20 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:20-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/4030/GB

Betreft: [klager] datum: 20 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. Metin, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 december 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 december 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard. Op 15 januari 2013 is hij overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft het verzoek tot deelname aan een p.p. afgewezen, omdat klager waterige urine had ingeleverd bij een urinecontrole en hij daar geen verklaring voor had. Klager heeft hier echter wel een verklaring voor. Klager had waterige
urine geproduceerd omdat hem pas ‘s ochtends was verteld dat hij een urinecontrole zou krijgen. Klager heeft vervolgens aangegeven dat hij al naar het toilet was geweest. Klagers raadsvrouw heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos hierover
aangeschreven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De directeur van de locatie Zuyder Bos heeft negatief geadviseerd ten aanzien van klager verzoek tot deelname aan een p.p., omdat klager waterige urine had ingeleverd bij een urinecontrole. Het herhalingsonderzoek toonde eveneens aan dat klagers
kreatininegehalte te laag was. Klager heeft geen bevestigingsonderzoek aangevraagd. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen, omdat klager zich niet aan de met hem gemaakte afspraken houdt. De waterige urine die klager heeft ingeleverd
wekt de indruk dat klager iets probeerde te verdoezelen. Uit de bij klager afgenomen Risc komt naar voren dat er een hoog recidiverisico en een hoog risico op het onttrekken aan voorwaarden aanwezig is. Klager heeft zich in het verleden meerdere malen
aan behandeling onttrokken. Klager lijkt een beperkt probleembesef en een beperkte wens tot hulpverlening te hebben.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. Klager verzoekt om deelname aan een p.p. Uit de stukken komt naar voren dat klager op 29 november 2012 is gesanctioneerd voor het hebben van een te laag kreatininegehalte, hetgeen als fraude wordt aangemerkt. De beroepscommissie is van oordeel
dat frauderen bij een urinecontrole een contra-indicatie vormt voor deelname aan een p.p., waarbij de beroepscommissie aantekent dat klager geen gebruik heeft willen maken van de mogelijkheid van een bevestigingsonderzoek en kennelijk evenmin in beklag
is gegaan tegen de in verband met dit feit opgelegde disciplinaire straf. De beroepscommissie heeft geen grond te twijfelen aan de juistheid van de uitslag van de urinecontrole en de daaruit getrokken conclusies. De op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan derhalve, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 20 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven