Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0031/GB, 19 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/31/GB

Betreft: [klager] datum: 19 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.C. Fransen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 januari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Heerhugowaard, locatie Zuyder Bos, ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 december 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Westlinge van voormelde p.i. Op 22 november 2012 is hij overgeplaatst naar de locatie Zuyder Bos, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.
Op 7 februari 2013 is hij vervroegd in vrijheid gesteld.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris geeft in de beslissing op bezwaar toe dat de aanklacht tegen klager dat hij een mobiele telefoon in bezit zou hebben ‘niet zeer hard was’.
Klager ontkent stellig dat hij een mobiele telefoon in bezit heeft gehad. Het betreffende IBT lid heeft niet waargenomen dat klager een telefoon bij zich droeg. Hij achtte dit niet meer dan ‘zeer aannemelijk’. Dit is niet voldoende om te besluiten tot
overplaatsing. Niet blijkt dat nader onderzoek is gedaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Door personeel werd geconstateerd dat klager een telefoon in bezit had. Door de directeur is een disciplinaire straf opgelegd en is besloten klager voor te stellen voor overplaatsing. Hoewel er in het voorstel geschreven wordt dat het aannemelijk was
dat klager een telefoon in bezit had is besloten tot overplaatsing omdat de directeur ook intern gesanctioneerd had.
De locatie Zuyder Bos is in de nabijheid van de locatie Westlinge en heeft eenzelfde regime, maar wel met een hogere beveiligingsstatus.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Zuyder Bos is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de opgelegde disciplinaire straf voor het in bezit hebben van een mobiele telefoon (tegen de oplegging van welke straf door klager
wel beklag is ingesteld, maar waarvan de uitslag nog niet bekend is) niet langer in aanmerking kwam voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau zonder verlofmogelijkheden.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris op 19 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven