Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/4016/GB, 19 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/4016/GB

Betreft: [klager] datum: 19 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Urcun, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 december 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 20 december 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de p.i. Krimpen aan den IJssel. Op 28 november 2012 is hij geplaatst in de p.i. Ter Apel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Er is op onjuiste gronden overgeplaatst naar p.i. Ter Apel, omdat op klager wel degelijk het regiobeginsel van toepassing is. Onduidelijk is hoe de selectiefunctionaris tot de conclusie is gekomen dat de vestigingsplaats van klager na diens detentie
onbekend is. Klager is jaren woonachtig geweest in Maassluis. Hij kan altijd terecht bij zijn familieleden in Maassluis. Vanwege de afstand zal klager in Ter Apel weinig bezoek uit Rotterdam krijgen, wat een negatieve invloed op zijn gemoedstoestand
heeft. Het bezoek geeft klager steun en doorzettingsvermogen. Klager heeft al jaren de ziekte van “Kroon” en wil met familie over zijn ziekte kunnen praten, dit geeft hem positieve energie. Tevens geeft het klager structuur en rust als zijn
familieleden
vaak op bezoek kunnen komen, en komt het zijn lichamelijke en psychische gesteldheid ten goede. Door de overplaatsing naar de p.i. Ter Apel kunnen familieleden bij klager minder op bezoek komen dan nodig is. Als klager nog langer in de p.i. Ter Apel
gedetineerd zal blijven, zullen de bezoeken uiteindelijk eindigen vanwege de lange afstand. Dit zal een zeer negatieve uitwerking hebben op zowel de fysieke als psychische gesteldheid van klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager behoort niet tot de groep bij wie het vestigingsadres na detentie bekend is, derhalve vervalt voor hem het regiobeginsel. In het selectievoorstel van de p.i. Krimpen aan den IJssel wordt vermeld dat klager vóór zijn detentie geen vaste woon- en
verblijfplaats had. Met de keuze voor de p.i. Ter Apel is rekening gehouden met de beschikbare celcapaciteit. Op het moment dat klager ter selectie werd aangeboden bleek er leegstand in de p.i. Ter Apel te zijn. Een medewerkster van de BSD van de p.i.
Ter Apel heeft de selectiefunctionaris medegedeeld dat volgens haar bevinding het vestigingsadres na detentie van klager Rotterdam is. De selectiefunctionaris overweegt klager alsnog te plaatsen in de regio Rotterdam.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Ter Apel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris op grond van hetgeen in beroep is aangevoerd, voorstelt om klager alsnog in aanmerking te laten komen voor herselectie naar een bepaalde locatie of regio. Volgens een medewerkster van het BSD van de p.i. Ter Apel is het
vestigingsadres van klager na zijn detentie Rotterdam. Derhalve is het beroep gegrond en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze
uitspraak
binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van C.M.E. Taverne, secretaris, op 19 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven