Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0268/GB, 13 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/268/GB

Betreft: [klager] datum: 13 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.W. Syrier, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 januari 2013 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 augustus 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zoetermeer. Op 21 januari 2013 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager verwijst naar de inhoud van het namens hem ingediende bezwaarschrift d.d. 21 januari 2013. Het is niet gebleken dat klager enig verwijt kan worden gemaakt ter zake de aanwezigheid van de mobiele telefoon op de afdeling. De selectiefunctionaris
is
hieraan voorbijgegaan. Klager ziet niet in waarom hij niet kon worden overgeplaatst naar een andere afdeling binnen dezelfde inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De locatie Zoetermeer heeft de selectiefunctionaris verzocht klager met spoed over te plaatsen naar een andere inrichting in verband met de vondst van een mobiele telefoon in de locatie Zoetermeer. De directeur van de locatie Zoetermeer heeft
aangegeven
dat klager op de hoogte was van het feit dat er een mobiele telefoon in de inrichting aanwezig was. De directeur is bezig met een diepgaand onderzoek om te achterhalen op welke manier de mobiele telefoon de inrichting is binnengekomen. Een aantal
gedetineerden is overgeplaatst om ervoor te zorgen dat het onderzoek niet wordt belemmerd of beïnvloed.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij neemt de beroepscommissie in aanmerking
dat de aanwezigheid van een mobiele telefoon in een inrichting de orde, rust en veiligheid in deze inrichting in gevaar zou kunnen brengen. Nu uit het selectieadvies blijkt dat klager op de hoogte was van de aanwezigheid van deze mobiele telefoon en de
directeur bezig is met een diepgaand onderzoek om te achterhalen op welke manier de mobiele telefoon de locatie Zoetmeer is binnengekomen, is de beroepscommissie van oordeel dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen beslissen tot
overplaatsing van klager naar de gevangenis van de p.i. Vught om zo een frustratie van het onderzoek te voorkomen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 15 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven