Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3647/GA, 11 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:11-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3647/GA

betreft: [klager] datum: 11 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 november 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem, betreffende de omstandigheden waaronder klager is teruggeplaatst in de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager is het met de directeur eens dat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden die stonden in het Penitentiair Programma. Anders dan de directeur die, daartoe bevoegd, op grond van het bepaalde in artikel 9, tweede lid, onder c van de Pm
de selectiefunctionaris adviseerde klagers deelname aan het Penitentiair Programma te beëindigen en hem te selecteren voor een gesloten setting, stelt klager zich op het standpunt dat hij er zelf voor heeft gekozen om teruggeplaatst te worden omdat
zijn
relatie met de begeleiders niet goed was en hij problemen wilde voorkomen.
De terugplaatsing is evenwel een aangelegenheid van de selectiefunctionaris en derhalve geen beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60 eerste lid van de Pbw, waartegen beklag en beroep openstaat, evenmin als tegen het advies van de
directeur
dat voorafgaat aan die beslissing van de selectiefunctionaris.
De beroepscommissie zal derhalve de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
K. Dere, secretaris, op 11 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven