Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3627/TA, 14 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3627/TA

betreft: [klager] datum: 14 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 oktober 2012 van de beklagcommissie bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 februari 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet volledig uitbetalen van loon.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten onrechte is achterstallig loon over de weken 45 tot en met 52 van 2011 niet uitbetaald. Klager heeft ongeveer € 37,= te weinig ontvangen. Hij heeft voldaan aan het verzoek van de beklagcommissie nadere informatie te verstrekken. Klager krijgt zijn
loon elke maand uitbetaald: de betalingen over de maanden november en december vinden plaats in de maanden december respectievelijk januari van het daaropvolgende jaar. Klager meent dat hij niet te laat is met het indienen van zijn beklag. Hij heeft
eerst getracht het zelf te regelen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Naar aanleiding van de oorspronkelijke klacht, die leek te gaan over de uitbetaling van het loon in de maanden januari tot en met
april 2012, is die uitbetaling gecontroleerd. Nu blijkt dat de klacht een andere periode betreft. Bij klager is mogelijk sprake van verwarring. In het verleden is klager ook bij ongeoorloofde afwezigheid doorbetaald. Dit beleid was onduidelijk en is
daarom aangepast.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 58, vijfde lid, eerste en derde volzin, van de Bvt moet het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen, worden ingediend. Een na
afloop van deze termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de verpleegde in verzuim is geweest.

De beklagcommissie heeft het klaagschrift van klager betreffende het niet uitbetalen van achterstallig loon op 19 april 2012 ontvangen. Het beklag betreft de weken 45 tot en met 52 van 2011. Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager verklaard
dat
de uitbetaling van het loon de daaropvolgende maand - en dus uiterlijk in januari 2012 voor wat betreft de maand december 2011 - plaatsvindt. Gelet hierop heeft klager zijn klacht te laat ingediend. Wat er ook zij van klagers op zichzelf respectabele
poging eerst zonder klacht de kwestie proberen op te lossen, de beroepscommissie is van oordeel dat de termijnoverschrijding van enkele maanden in dit geval niet verschoonbaar is. Klager kan derhalve niet in zijn beklag worden ontvangen. Mitsdien
beslist de beroepscommissie als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. R.S.T. Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven