Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3732/GA, 28 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:28-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3732/GA

betreft: [klager] datum: 28 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 november 2012 van de beklagcommissie bij de locatie De Schie te Rotterdam, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende de verstrekking van medicijnen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft schriftelijk aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie. De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. De beoordeling
De beroepscommissie gaat er bij de behandeling van klagers beroepschrift vanuit dat dit zich richt tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming. De beroepscommissie verenigt zich niet met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te
kennen, nu vaststaat dat klager gedurende drie dagen te weinig medicijnen heeft gekregen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard. De beroepscommissie is van oordeel dat klager een tegemoetkoming van € 15,= toekomt voor het door hem ondervonden
ongemak.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
K. Dere, secretaris, op 28 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven