Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3632/GA, 28 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:28-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3632/GA

betreft: [klager] datum: 28 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.M.G. Wolffs, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 november 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij Unit 4 te Vught, betreffende de plaatsing in de separatie in de Kijvelanden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De beroepscommissie begrijpt op grond van de stukken en de schriftelijke toelichting van klager dat zijn
klachten zich richten tegen beslissingen die genomen zijn gedurende zijn verblijf in de Forensische Verslavingskliniek (FVK) De Kijvelanden. Klager is – zo begrijpt de beroepscommissie – aldaar geplaatst op grond van artikel 43, derde lid, van de Pbw
jo. artikel 31 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. De FVK De Kijvelanden is niet aangewezen als een inrichting in de zin van de Pbw. Klager kan derhalve geen gebruik maken van het in de Pbw neergelegde beklag- en
beroepsrecht. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. F.G. Bauduin en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
K. Dere, secretaris, op 28 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven