Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0195/SGB, 25 januari 2013, schorsing
Uitspraakdatum:25-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/195/SGB

Betreft: [klager] datum: 25 januari 2013

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. F.H. Kappelhof, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 19 december 2012 tot overplaatsing van klager vanuit de
locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift van 21 december 2012, van de beslissing op het bezwaarschrift van 16 januari 2013, het op 22 januari 2013 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede
van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 24 januari 2013.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris.

Verzoeker is vanwege zijn gedrag vanuit een afdeling van de beperkt beveiligde inrichting van de locatie Groot Bankenbosch zonder regimair verlof - een inrichting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de
inrichting - overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Norgerhaven, een normaal beveiligde inrichting.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris, waaronder begrepen het selectieadvies van de directeur van de locatie Groot Bankenbosch, volgt dat verzoeker een cursus heeft gemist, omdat hij naar het paviljoen is gegaan in plaats van naar de
bad-afdeling. Verder volgt daaruit dat verzoeker een aanvaring met zijn mentor heeft gehad en hij ondanks een verzoek van zijn onderwijzeres daartoe, een film niet had bekeken. In een gesprek met verzoeker is verteld dat het tijd werd om een positieve
houding te laten zien, maar volgens verzoeker treft hem geen blaam. Met de vrijheden die hem geboden worden kan hij zeer slecht omgaan en wanneer hij op zijn eigen verantwoording wordt gewezen is het de schuld van een ander.
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij het niet eens is met het negatieve advies van het Openbaar Ministerie en dat hij buiten zijn schuld om niet kon deelnemen aan de cursus, omdat hij te laat werd opgeroepen door het personeel. Dit wordt volgens
verzoeker
bevestigd in verschillende verklaringen van onder andere de badmeester van de locatie Groot Bankenbosch.

Uit hetgeen namens verzoeker is aangevoerd is - naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - onvoldoende gebleken dat niet kan worden uitgegaan van hetgeen is vermeld in het selectieadvies over het gedrag van verzoeker. Derhalve kan op voorhand niet
worden gesteld dat de beslissing van de selectiefunctionaris zodanig onredelijk of onbillijk is dat sprake is van een spoedeisend belang om thans over te gaan tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris. Het
verzoek zal worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris op 25 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven