Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3407/TA en 12/3408/TA, 5 maart 2013, beroep
Uitspraakdatum:05-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 12/3407/TA en 12/3408/TA

betreft: [klager] datum: 5 maart 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. A.L. Louwerse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen twee uitspraken van 25 oktober 2012 van de beklagcommissie bij de
Dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, voor zover in beroep van belang, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 24 januari 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord de kantoorgenoot van klagers raadsvrouw mr. D.W.H.M. Wolters en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...],
juridisch medewerker.

Mr. D.W.H.M. Wolters heeft meegedeeld dat klager niet ter zitting zal verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft a. de weigering om klager te laten telefoneren met zijn advocaat op 17 augustus 2012 en b. een ordemaatregel van afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel van 15 augustus 2012 tot 18 augustus 2012.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is pas na 17.00 uur in de gelegenheid gesteld om te bellen met zijn advocaat. In de inrichting mogen verpleegden die afgezonderd zijn met hun
advocaat bellen op de zogenaamde contactmomenten. De vraag is waarom klager niet eerder op een contactmoment mocht bellen.
Klager is ten onrechte afgezonderd. Er is bij hem niets aangetroffen, wel bij een andere verpleegde. Niet is vastgesteld dat klager bij het bezit van contrabande betrokken was.
Het onderzoek had eerder voltooid kunnen worden.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het is juist dat verpleegden die afgezonderd zijn tijdens contactmomenten met hun advocaat kunnen bellen. Niet te achterhalen is
waarom klager pas na 17.00 uur is toegestaan om te telefoneren. Op 15 augustus 2012 heeft hij bezoek van zijn advocaat ontvangen en op 16 en 17 augustus 2012 heeft hij mogen telefoneren met zijn advocaat. Telefonisch contact met de advocaat is niet
geweigerd.
Klager had eerder gehandeld in telefoons. Hij had schulden. Een medeverpleegde heeft verklaard dat klager in het bezit was van verboden voorwerpen. Dit moest goed worden uitgezocht. De ervaring met klager is dat hij niet meteen de waarheid vertelt. Pas
als er van alles boven water komt en hij daarmee geconfronteerd wordt, geeft hij opening van zaken. Onderzoek is ingesteld en medeverpleegden zijn gehoord. Voor het onderzoek waren drie dagen nodig. Er zijn geen verboden voorwerpen bij klager
aangetroffen. Zodra het onderzoek gereed was, is de afzondering opgeheven.

3. De beoordeling
Met betrekking tot de door klager gestelde weigering hem met zijn advocaat te laten telefoneren overweegt de beroepscommissie dat klager op 17 augustus 2012 in de gelegenheid is gesteld om te telefoneren met zijn advocaat en dat dit contact ook heeft
plaatsgevonden. Niet is gebleken dat klager zou hebben aangegeven dat telefonisch contact met de advocaat op een eerder tijdstip noodzakelijk zou zijn.

Met betrekking tot beide zaken overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot andere beslissingen kan leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepen zullen derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraken van de
beklagcommissie worden bevestigd, voor zover in beroep van belang, met wijziging van de gronden voor wat betreft de gestelde weigering klager met zijn advocaat te laten telefoneren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de beroepen ongegrond en bevestigt (in zoverre) de uitspraken van de beklagcommissie met wijziging van de gronden voor wat betreft de gestelde weigering klager met zijn advocaat te laten telefoneren.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr. drs. T.A.M. Louwe en mr. R.P.G.L.M. Verbunt, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 maart 2013

secretaris voorzitter

Naar boven