Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2635/SGA, 17 augustus 2011, schorsing
Uitspraakdatum:17-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2635/SGA

Betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. B.J. Visser, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie De Boschpoort Breda.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 12 augustus 2011, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf van
veertien dagen opsluiting in een strafcel, ingaande op 11 augustus 2011 om 14.40 uur en eindigend op 26 augustus 2011 om 14.40 uur, wegens daadwerkelijk fysiek agressief gedrag jegens een medegedetineerde, met lichamelijk letsel tot gevolg.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 15 augustus 2011 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 16 augustus 2011.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is het verzoek als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Verzoeker erkent een medegedetineerde te hebben geslagen maar is van mening dat de directeur geen rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder een en
ander
heeft plaatsgevonden. Die medegedetineerde beschuldigde verzoeker op de werkzaal ten onrechte en bleef verzoeker bedreigen, onder meer met een mes. Uiteindelijk is bij verzoeker een stop doorgeslagen en heeft hij die gedetineerde een klap gegeven.
Verzoeker is van mening dat de opgelegde disciplinaire straf onredelijk zwaar is.

De directeur heeft schriftelijk gereageerd op het schorsingsverzoek. Die reactie houdt
– zakelijk weergegeven – het volgende in.
Het schorsingsverzoek is niet door verzoeker onderbouwd. Uit onderzoek en het opgemaakte verslag blijkt dat verzoeker op 11 augustus 2011 op de werkzaal een medegedetineerde een kopstoot heeft gegeven, waarna een vechtpartij is ontstaan. Die
medegedetineerde is daarbij gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat verzoeker daadwerkelijk agressief is geweest, met lichamelijk letsel tot gevolg, is hem de bestreden disciplinaire straf opgelegd. Daarbij is rekening gehouden met
het
disciplinaire beleid in de inrichting, de omstandigheid dat door het onderhavige feit de orde en veiligheid op de werkzaal ernstig is verstoord en de omstandigheid dat een medegedetineerde gewond is geraakt.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kon de directeur - nu het fysiek geweld jegens een medegedetineerde voldoende aannemelijk is geworden - daarvoor een disciplinaire als de onderhavige straf opleggen.

Weliswaar kleven aan de beslissing van de directeur enkele formele gebreken, de disciplinaire straf is met terugwerkende kracht opgelegd en het verslag is (kennelijk) niet aan verzoeker aangezegd, maar die formele gebreken hoeven – nog steeds naar het
voorlopig oordeel van de voorzitter – in het kader van de schorsingsprocedure niet te leiden tot een toewijzing van het verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 17 augustus 2011.

secretaris voorzitter

Naar boven