Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1782/GBC, 21 juni 2002, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 01/1782/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 21 juni 2002

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

Door [...], verder klager te noemen, is beroep ingesteld tegen een op 18 september 2001 genomen beslissing van de selectiefunctionaris waarbij het bezwaarschrift van klager, gericht tegen de beslissing tot overplaatsing van klagernaar de gevangenis Nieuw Vosseveld II te Vught, ongegrond is verklaard.
Bij uitspraak van 10 april 2002 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard en daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enigetegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

Bij brief van 25 april 2002 heeft de selectiefunctionaris zijn standpunt kenbaar gemaakt omtrent een eventueel aan klager toe te kennen tegemoetkoming.

Beoordeling
De selectiefunctionaris is van mening dat de selectiebeslissing, gebaseerd op de toentertijd kenbare informatie neergelegd in het op ambtseed opgemaakte selectievoorstel van de directeur, in redelijkheid is genomen. Dat klagerinmiddels in de beklagzaak zijn recht heeft gehaald, laat onverlet dat de eerder genomen selectiebeslissing juist is geweest. Het is vervelend voor klager dat een en ander zo gelopen is, maar dit kan de selectiefunctionaris nietworden tegengeworpen. Gelet op het vorenstaande is de selectiefunctionaris van mening dat aan klager geen tegemoetkoming toegekend hoeft te worden.

De beroepscommissie stelt vast dat klager op 10 september 2001 is overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld II, een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissievan 10 april 2002 is klager op 16 april 2002 overgeplaatst naar unit 2 te Krimpen aan den IJssel, een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap. Klager heeft van 10 september 2001 tot 16 april 2002 in een gevangenis met eenregime van beperkte gemeenschap verbleven, terwijl hij in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap had behoren te verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken zal de beroepscommissie klagerna te noemen tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 350,= (driehonderdvijftig euro).

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch dr G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 21 juni 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven