Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3779/SGA e.v., 6 december 2012, schorsing
Uitspraakdatum:06-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3779/SGA, 12/3781/SGA, 12/3782/SGA, 12/3784/SGA,12/3785/SGA, 12/3786/SGA, 12/3796/SGA en 12/3795/SGA

betreft: [8 klagers]

datum: 6 december 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van acht bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschriften van

de directeur van de locatie Hoogvliet, verder verzoeker te noemen.

de voorzitter zal, nu het hier acht gelijkluidende verzoeken betreft, deze verzoeken afdoen in één beslissing.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, Pbw, van de tenuitvoerlegging van acht (gelijkluidende) uitspraken van 26 november 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [8 klagers],verder
te noemen klagers.

Het beklag betreft het aanbieden van slechts 16 uur arbeid per week in plaats van 20 uren per week.
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, de beslissing van de directeur vernietigd en de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beklagcommissie.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie, de onderliggende stukken en het tegen de onderhavige uitspraak ingediende beroepschrift. Klagers zijn in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het
schorsingsverzoek. Klagers hebben tot heden niet gereageerd. Gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, zal de voorzitter die reactie niet afwachten en thans op de verzoeken beslissen.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat het aantal uren dat de gedetineerden in de locatie Hoogvliet aan de arbeid kunnen deelnemen volgens het arbeidsreglement van de locatie is vastgesteld op 16 uren per week. Eerder bedroeg dat aantal uren 20 per week. Per 1
april 2012 is dat aantal uren teruggebracht tot 16 uren per week. Indien de voorzitter het verzoek van de directeur zou afwijzen, zou dit tot gevolg hebben dat de directeur het dagprogramma voor de locatie dient te wijzigen in die zin dat het aantal
uren per week zou worden verhoogd tot 20 uren. De directeur heeft beroep ingesteld tegen die uitspraken van de beklagcommissie. Daargelaten hetgeen de beklagcommissie heeft overwogen en hetgeen de directeur daartegen naar voren heeft gebracht, geldt
het
volgende.
Indien de beroepen van de directeur gegrond zouden worden verklaard, hetgeen naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet zonder meer uitgesloten is, zou het dagprogramma andermaal worden gewijzigd. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is
het – in het kader van de orde en rust in de inrichting – niet wenselijk dat het dagprogramma binnen relatief korte tijd meermalen zou worden gewijzigd. Gelet daarop zal de voorzitter de verzoeken van de directeur toewijzen en de tenuitvoerlegging van
de bestreden uitspraken schorsen tot het moment dat de beroepscommissie op de beroepen zal hebben beslist.

De voorzitter gaat er bij deze beslissing vanuit dat de beroepscommissie op korte termijn op het beroep zal beslissen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst de verzoeken toe en schorst de bestreden uitspraken van de beklagcommissie met onmiddellijke ingang, tot het moment dat de beroepscommissie op de beroepen zal hebben beslist.

Aldus gegeven door mr. J.D. den Hartog, voorzitter in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 6 december 2012

secretaris voorzitter

Naar boven