Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3389/GB, 20 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:20-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3389/GB

Betreft: [klager] datum: 20 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie te Rotterdam ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 maart 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de unit 1 van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught. Op 13 september 2012 is hij overgeplaatst naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van de locatie De Schie, waar een
individueel regime geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Wanneer je in de p.i. Vught iemand bedreigt, wordt er een rapport opgelegd en word je in de isolatiecel geplaatst. Klager heeft geen rapport ontvangen en niet in een isolatiecel verbleven. Klager heeft alleen gemeld dat hij niet kon samenwerken met een
bepaalde p.i.w.-er omdat die p.i.w-er geprobeerd zou hebben om klagers nek te breken. Dit staat op camera, want het gebeurde op 21 december 2011 toen klager cameratoezicht had. Er is valsheid in geschrifte gepleegd om klager uit de p.i. Vught te
krijgen
en dat alleen omdat klagers raadsman in de p.i. Vught gemeld heeft dat klager niet op een afdeling mag verblijven waar de p.i.w-er werkzaam is die aangifte tegen klager heeft gedaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft ernstige bedreigingen geuit naar meerdere personeelsleden en is daarom voorgesteld om te worden overgeplaatst naar een andere inrichting. Er is meerdere malen sprake geweest van het verstoren van de orde en de rust binnen de inrichting.
Een
verder verblijf van klager in de p.i. Vught was onverstandig. Een langer verblijf zal de spanningen doen toenemen en uiteindelijk zal het escaleren. Klager kan mogelijk in Rotterdam een nieuwe start maken en zowel voor klager als voor het personeel
wordt dat van belang geacht.

4. De beoordeling
4.1. De afdeling voor beheerproblematische gedetineerden van de locatie De Schie is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies van 11 september 2012 blijkt dat klager in alle inrichtingen waar hij tot dusver heeft verbleven ordeverstorend en agressief gedrag vertoonde richting medegedetineerden en het personeel. Hij heeft dan ook in verschillende
inrichtingen disciplinaire straffen opgelegd gekregen. Klager heeft in 2011 ook enige tijd in de p.i. Vught verbleven waar hij voorgenoemd gedrag heeft vertoond. Klager heeft vlak na zijn plaatsing op 3 september 2012 in unit 1 van de p.i. Vught een
brief geschreven waarin hij dermate grote bedreigingen heeft geuit richting het personeel, dat de werkrelatie in zoverre is verstoord dat een normale bejegening zwaar op de proef wordt gesteld. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde
gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit, mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 20 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven