Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3310/GB, 20 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:20-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3310/GB

Betreft: [klager] datum: 20 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de inrichting voor stelselmatige daders (isd) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Hoogeveen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 mei 2012 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de p.i. Hoogvliet. Op 19 oktober 2012 is hij geplaatst in de isd van de p.i. Hoogeveen. De isd van de p.i. Hoogeveen is tevens een inrichting voor
strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling).

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager verwijst naar de argumenten die hij in bezwaar heeft aangevoerd. Hij blijft bij zijn standpunt. Klager is bereid om zijn andere gronden mondeling toe te lichten. De beslissing van de selectiefunctionaris is in strijd met de wet.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is veroordeeld tot een isd-maatregel. Hij is tevens een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling. De isd van de p.i. Hoogeveen is bestemd voor deze categorie gedetineerden.

4. De beoordeling
4.1. Klager is bereid het beroep mondeling toe te lichten. Nu onvoldoende gemotiveerd is waarom klager zijn beroep mondeling wil toelichten en de beroepscommissie zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, wijst de beroepscommissie
het verzoek af.

4.2. De isd van de p.i. Hoogeveen is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. De isd van de p.i. Hoogeveen is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als
bedoeld in artikel 20b, eerste lid, van de Regeling.

4.3. Klager, die op 31 augustus 2012 in eerste aanleg is veroordeeld tot een isd-maatregel voor de duur van twee jaar, kan in een isd worden geplaatst.

4.4. Uit het selectieadvies blijkt dat klager illegaal in Nederland verblijft. Klager behoort derhalve tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Ingevolge artikel 20b, eerste lid, van de Regeling worden vreemdelingen die na de
tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf of de maatregel tot plaatsing in een isd geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 in een inrichting of een afdeling voor strafrechtelijk gedetineerde
vreemdelingen geplaatst. Uit de toelichting op dit artikel (Stcr. 13 april 2011, nr. 6418) blijkt dat de p.i. Hoogeveen is bestemd voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen die een isd-maatregel opgelegd hebben gekregen. Bij aanwezigheid van
bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Klager heeft geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan een uitzondering zou moeten worden gemaakt. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde
gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande
uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 20 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven