Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3642/GB, 19 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3642/GB

Betreft: [klager] datum: 19 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.T. Pittau, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 13 november 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te plaatsen op een afdeling zonder regimair verlof van de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Ter Peel te Sevenum, een inrichting als
bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling), ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 16 augustus 2012 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie Ter Peel, een normaal beveiligde inrichting. Op 5 november 2012 is zij geselecteerd voor een afdeling zonder regimair verlof van de beperkt beveiligde
inrichting van de locatie Ter Peel, een inrichting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling. Door een bestemmingswijziging is klaagster - zonder dat hieraan een selectiebeslissing ten grondslag is gelegd - op 28 december 2012 geplaatst in
de gevangenis van de locatie Ter Peel.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Volgens de selectiefunctionaris komt klaagster gelet op haar status van strafrechtelijk gedetineerd vreemdeling niet in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. met regimair verlof en is om
die
reden niet onderzocht of klaagster aan alle objectieve criteria voldoet voor plaatsing in een dergelijk regime. De status van klaagster is echter voorwerp van onderzoek door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de resultaten van dit onderzoek
worden binnen twee tot drie weken verwacht. Klaagster is van mening dat de beslissing op bezwaar had moeten worden aangehouden in afwachting van het standpunt van de IND.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Vanuit de locatie Ter Peel is het advies ontvangen om klaagster te selecteren voor een inrichting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling. Het betreft
een
verzoek van klaagster zelf. De inrichting geeft aan dat klaagster, gezien haar huidige status van strafrechtelijk gedetineerd vreemdeling, niet in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i. met regimair verlof. Klaagster is van Nigeriaanse afkomst,
is
getrouwd met een Nederlandse man en woonde voor haar detentie in Antwerpen. Indien de IND mocht besluiten dat klaagster rechtmatig in Nederland mag verblijven kan onmiddellijk worden onderzocht of plaatsing in een b.b.i. met regimair verlof mogelijk
is.
Daartoe zal klaagster echter aan alle objectieve criteria dienen te voldoen. Een verlofadres in Nederland is één van die voorwaarden.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Uit het selectieadvies van de directeur van de locatie Ter Peel van 2 november 2012 volgt dat klaagster de status van vreemdeling heeft en dat zij zal worden uitgezet. Gelet op artikel 3, derde lid, aanhef onder a, van de Regeling selectie,
plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen gedetineerden ten aanzien van wie vaststaat dat zij na detentie zullen worden uitgezet niet in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. Klaagster heeft naar het oordeel van de beroepscommissie
onvoldoende feitelijk onderbouwd dat niet van de in het selectieadvies vermelde gegevens ten aanzien van haar verblijfsstatus in Nederland kan worden uitgegaan. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van
de
selectiefunctionaris dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt, te meer nu onmiddellijk onderzocht kan worden of plaatsing in een b.b.i. met regimair verlof mogelijk is in geval de
IND mocht besluiten dat klaagster rechtmatig in Nederland mag verblijven.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 19 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven