Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/0423/GB, 1 juli 2002, beroep
Uitspraakdatum:01-07-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/423/GB

Betreft: [klager] datum: 1 juli 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 18 februari 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1965], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 februari 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Overmaze te Maastricht afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager verblijft sedert 5 november 2001 als preventief gehechte in het h.v.b. De Boschpoort te Breda. Op 3 mei 2002 is klagers veroordeling tot een gevangenisstraf van achttien maanden met aftrek onherroepelijk geworden. Dev.i.-datum valt op of omstreeks 19 oktober 2002. Aansluitend dient hij subsidiaire hechtenis en gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Overmaze als volgt toegelicht.
Het klopt dat klager preventief is gedetineerd wegens een zedendelict en dat hij op een speciale afdeling voor zedendelinquenten te Breda verblijft, maar de door hem gevraagde overplaatsing naar het h.v.b. te Maastricht hoeft tochniet problematisch te zijn. Klager heeft om overplaatsing gevraagd omdat zijn levenspartner woonachtig is in Maastricht. Sinds enkele maanden hebben ze een kind, waardoor het voor zijn partner bijna ondoenlijk is om hem regelmatigte bezoeken. Klager en zijn partner zijn nog niet getrouwd en zij is afhankelijk van een uitkering. Het is voor haar dan ook nauwelijks betaalbaar om regelmatig langs te komen. De selectiefunctionaris heeft het verzoek afgewezenomdat de veiligheid van klager in Maastricht niet gewaarborgd zou kunnen worden. Klager kan echter net als vele andere zedendelinquenten op een bijzondere zorg afdeling van het h.v.b. te Maatricht geplaatst worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief gehecht voor het arrondissementsparket Breda. Dit betekent dat hij in principe in dit arrondissement in detentie dient te verblijven, om de rechtsgang niet te belemmeren. Bovendien wordt klager verdacht van hetplegen van ontucht en is hij om die reden geplaatst op de afdeling beschermd wonen van het h.v.b. De Boschpoort. Dit is een afdeling waar zedendelinquenten geplaatst worden ter bescherming tegen andere gedetineerden.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat de selectiefunctionaris zijn beslissing mede heeft gebaseerd op de grond dat klager in het h.v.b. De Boschpoort, in verband met het delict van het plegen waarvan hij op dat moment werdverdacht, voor zijn eigen veiligheid op een afdeling beschermd wonen verblijft. Dit zou in Maastricht niet mogelijk zijn.
Het h.v.b. Overmaze beschikt over een door de directeur aangewezen bijzondere zorg afdeling, waar ook verdachten van een zedendelict voor hun eigen veiligheid kunnen worden geplaatst.
Bovendien blijkt uit de onderliggende stukken dat bij het openbaar ministerie te Breda geen bezwaar bestaat tegen de verzochte overplaatsing.
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de motivering van de beslissing van de selectiefunctionaris niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en daarom vernietigd dient te worden.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 1 juli 2002.

secretaris voorzitter

Naar boven