Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3170/GA, 12/3276/GA, 12/3278/GA en 12/3279/GA, 8 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:08-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3170/GA, 12/3276/GA, 12/3278/GA en 12/3279/GA

betreft: [4 klagers] datum: 8 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. W.K. Cheng, namens

[4 klagers], verder te noemen klagers,

gericht tegen een uitspraak van 2 oktober 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klagers alsmede hun raadsman mr. W.K. Cheng om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag (met beklagnummers 2012/255, 2012/294, 2012/296 en 2012/298) betreft de invoering van het Telio-systeem en de daarmee gepaard gaande gevolgen, namelijk:
- de uitsluiting van de mogelijkheid om collect call te bellen;
- de uitsluiting van de mogelijkheid om met budgetkaarten en jailphone te bellen;
- de blokkering van 0800-nummers;
- de hoge telefoonkosten.

De beklagcommissie heeft klagers niet-ontvankelijk verklaard in hun beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klagers en de directeur
Namens klagers is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klagers zijn ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De directeur heeft per brief van 13 juni 2012 laten weten dat is besloten uitvoering te geven
aan het Besluit toezicht telefoongesprekken justitiële inrichtingen. Er is sprake van een onzorgvuldige uitvoering van het recht om te telefoneren (artikel 39 van de Pbw) en een onjuiste toepassing van het Besluit. Door de blokkering van 0800-nummers
en
de uitsluiting van de mogelijkheid collect call te bellen worden klagers belemmerd in hun contacten en hun recht op verdediging. Gedetineerden die geen geld meer hebben, kunnen niet bellen, bijvoorbeeld met hun advocaat. Bepaalde instanties die
0800-nummers gebruiken, zoals de belastingdienst, kunnen niet worden gebeld. Verwezen wordt naar de uitspraken met kenmerken 02/0534/GA en 02/0573/GA. Door de uitsluiting van de mogelijkheid om met budgetkaarten te bellen, is het niet meer mogelijk
tegen goedkope tarieven te bellen. Klagers kunnen alleen belkaarten van Telio kopen. Het saldo op de kaart kan bij overplaatsing niet worden meegenomen. De telefoontarieven van Telio zijn veel hoger dan bij KPN. Door deze gang van zaken worden klagers
disproportioneel benadeeld. Bovendien is er geen noodvoorziening om te bellen. Alle klagers hadden minimaal één belkaart in de inrichting, maar moesten deze binnen twee weken opmaken, terwijl zij er normaliter twee maanden over doen. Belkaarten die
niet
op waren, werden niet vergoed. De directeur heeft geen formulieren verstrekt waarop gedetineerden, om te voorkomen dat vertrouwelijke gesprekken worden opgenomen, de naam van hun advocaat konden vermelden.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, als volgt toegelicht. De klachten d.d. 30 juni 2012 zijn gericht tegen de beslissing om op 16 juli 2012 een nieuw telefoonsysteem in te voeren. Door DJI wordt in alle
inrichting het Telio-systeem ingevoerd. Er is geen sprake van een beslissing van de directeur. De tarieven van Telio zijn voor het grootste gedeelte lager dan de tarieven van KPN, onder andere omdat er geen sprake is van een starttarief en de kosten
per
seconde worden berekend. De tarieven kunnen vanwege de exploitatiekosten van telefonie niet worden vergeleken met de consumententarieven buiten de inrichting. DJI heeft besloten alle ‘belsluipwegen’ te blokkeren. Daardoor is het niet mogelijk om
collect
call en met budgetkaarten te bellen. 0800/0900-nummers zijn in principe geblokkeerd, tenzij DJI bepaalde nummers van blokkade heeft uitgesloten. Dit is vastgelegd in artikel 3.9.1 van de huisregels en daarmee is er sprake van een voor alle in de
inrichting verblijvende gedetineerde geldende regel. Overigens kan het saldo op een rekeningkaart van Telio in elke inrichting worden gebruikt. De directeur heeft bij de invoering van het Telio-systeem wel degelijk formulieren verstrekt waarop nummers
van advocaten kunnen worden vermeld.

3. De beoordeling
De klaagschriften van klagers dateren van 30 juni 2012 (en één van 13 juli 2012). Per brief van 13 juni 2012 heeft de directeur aan de gedetineerden in de p.i. meegedeeld dat in de periode van 16 juli 2012 tot en met 20 juli 2012 het
Telio-telefoonsysteem wordt ingevoerd. Uit het bovenstaande maakt de beroepscommissie op dat het Telio-telefoonsysteem op het moment van indiening van de klaagschriften nog niet was ingevoerd. Klagers konden op dat moment derhalve nog 0800-nummers
bellen, collect call gesprekken voeren en gebruik maken van budgetkaarten. Klagers klagen aldus over een situatie, die zich op het moment van klagen nog niet had voorgedaan, waardoor er op dat moment hoe dan ook nog geen sprake was van een beslissing
als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Gelet op het vorenstaande kunnen klagers niet worden ontvangen in hun klachten. De beroepscommissie zal het beroep derhalve ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van
de gronden bevestigen.
Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat de invoering van het Telio-systeem een algemene in de inrichting geldende regel betreft die niet in strijd is met hogere wet- en/of regelgeving. De gevolgen van de invoering van het Telio-systeem,
waarover in dit geval wordt geklaagd, namelijk de blokkering van 0800-nummers, de uitsluiting van de mogelijkheid om collect call dan wel met budgetkaarten te bellen en de hoge telefoontarieven zijn evenmin in strijd met hogere wet- en/of regelgeving
en
kunnen dan ook niet worden aangemerkt als beslissingen van de directeur waartegen beklag en beroep openstaat. Indien bepaalde gevolgen van de invoering van het Telio-systeem wel in strijd zijn met hogere wet- en/of regelgeving staat daartegen wel
beklag
en beroep open.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 8 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven