Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3132/GA, 12/3184/GA, 12/3280/GA en 12/3281/GA, 6 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:06-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 12/3132/GA, 12/3184/GA, 12/3280/GA en 12/3281/GA

betreft: [klager] datum: 6 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van de bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 1 oktober 2012 (beklagnummer VU 2012/1456) van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught en de uitspraken van
24 september 2012 (beklagnummers VU 2012/1455 en VU 2012/1457) en van 1 oktober 2012 (beklagnummer VU 2012/1515) van de alleensprekende beklagrechter bij de p.i. Vught.

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw [...] en zijn rechtsbijstandverlener [...] om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het feit dat klager (ter ondersteuning van zijn studie) geen gebruik (meer) mag maken van internet (beklagnummer VU 2012/1456; kenmerk in beroep 12/3132/GA);
b. het feit dat een bezoeker van klager niet is toegevoegd aan klagers bezoeklijst, waardoor hij geen bezoek van deze bezoeker kon ontvangen (beklagnummer VU 2012/1455; kenmerk in beroep 12/3184/GA);
c. het feit dat zijn bezoek de toegang tot de inrichting is geweigerd, terwijl er een bezoekafspraak was gemaakt (beklagnummer VU 2012/1457; kenmerk in beroep 12/3280/GA);
d. de hoge telefoontarieven in de inrichting (beklagnummer VU 2012/1515; kenmerk in beroep 12/3281/GA).

De beklagcommissie heeft het beklag onder a. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beklagrechter heeft het beklag onder b. en c. ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag onder
d.
op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Ten aanzien van het beklag onder a. is aangevoerd dat de directeur een individuele afweging dient te maken waarbij de feitelijke (on)mogelijkheden van
het gebruik van internet in de inrichting en klagers persoonlijke belangen daarbij tegen elkaar worden afgewogen. In de p.i. Vught bestaan de voorzieningen voor het gebruik van internet, waardoor het feitelijk mogelijk is klager – onder toezicht van
personeel – gebruik te laten maken van internet. Niet gebleken is dat de directeur in zijn afweging heeft gedacht aan alternatieve mogelijkheden om klager gebruik te laten maken van internet. Ten aanzien van het beklag onder b. is aangevoerd dat, nu de
mogelijkheid bestaat maandelijks een aantal bezoekers van de bezoeklijst – waarop maximaal tien bezoekers mogen staan – te vervangen, de weigering van de directeur om één van de twee bezoekers van klager toe te laten tot de inrichting onredelijk is.
Ten
aanzien van het beklag onder c. is aangevoerd dat de mededeling van de directeur dat er op 19 augustus 2012 geen bezoekafspraak was gemaakt en dat niemand zich bij het loket heeft gemeld, onvoldoende met stukken is onderbouwd. Klager betwist deze
mededeling van de directeur. Ten aanzien van het beklag onder d. heeft klager niets aangevoerd.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van het beklag onder a, b. en c. overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd – voor zover dat is komen vast te staan – niet tot andere beslissingen kan leiden dan die van de beklagcommissie dan wel de beklagrechter.
Het
beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van het beklag onder d. overweegt de beroepscommissie het volgende. Het beklag is gericht tegen een algemene in de inrichting geldende regel, die naar het oordeel van de beroepscommissie niet in strijd is met hogere wet- en/of regelgeving.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan derhalve niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd. Ten overvloede overweegt de
beroepscommissie dat de overige door klager in zijn klaagschrift genoemde gevolgen van de invoering van het Telio-telefoonsysteem, namelijk de blokkering van 0800-nummers en de uitsluiting van de mogelijkheid om collect call dan wel met cobracards te
bellen, tevens algemene in de inrichting geldende regels betreffen die niet in strijd zijn met hogere wet- en/of regelgeving.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag onder a. b. c. en d. ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagcommissie dan wel de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 6 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven