Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/0301/SGB, 5 februari 2013, schorsing
Uitspraakdatum:05-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 13/301/SGB

Betreft: [klager] datum: 5 februari 2013

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. C.C. Polat, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 24 januari 2013, tot overplaatsing naar de gevangenis van de
locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het beroepschrift van 29 januari 2013, en de brief van verzoekers raadsman van 30 januari 2013, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 4 februari 2013.

1. De beoordeling
Bij brief van 30 januari 2013 heeft verzoekers raadsman de selectiefunctionaris bericht dat het bezwaarschrift van 25 januari 2013 wordt ingetrokken, omdat uit de stukken kan worden opgemaakt dat verzoeker gehoord is alvorens een beslissing werd
genomen. Dit betekent volgens de raadsman dat niet eerst een bezwaarschrift bij de selectiefunctionaris hoeft te worden ingediend en verzoeker direct een beroepschrift ex artikel 17, vijfde lid, jo artikel 72 van de Pbw kan indienen.

De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat op het bezwaarschrift nog niet is beslist.

De voorzitter overweegt het volgende. Voor zover in de stukken sprake is van horen heeft dat plaatsgevonden ingevolge artikel 57, eerste lid onder c, van de Pbw dat stelt dat de directeur de gedetineerde in de gelegenheid stelt te worden gehoord
alvorens hij beslist omtrent de plaatsing in afzondering, bedoeld in artikel 24, eerste lid. Uit de schriftelijk mededeling van de ordemaatregel van 25 januari 2013 blijkt dat verzoeker door de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.)
Nieuwegein is gehoord alvorens is beslist tot het opleggen van de maatregel van twee dagen afzondering in een afzonderingscel. In de stukken ligt niet besloten dat sprake is geweest van horen in de zin van artikel 17, vijfde lid, van de Pbw waarin is
neergelegd dat ‘het indienen van een bezwaarschrift achterwege kan blijven, indien de betrokkene zijn bezwaren tegen een voorgenomen beslissing al aan de selectiefunctionaris kenbaar heeft kunnen maken.’ Het moet er dan ook voor worden gehouden dat
verzoeker niet op deze wijze is ‘gehoord’ alvorens een beslissing is genomen.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter had verzoeker wel degelijk een bezwaarschrift moeten indienen tegen de beslissing van de selectiefunctionaris van 24 januari 2013.
Het beroepschrift zal aan de selectiefunctionaris worden toegezonden met het verzoek dit als bezwaarschrift aan te merken.
Nu eerst om schorsing kan worden verzocht als de selectiefunctionaris het bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard en verzoeker daartegen beroep heeft ingesteld, en hier geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan het voorgaande
uitzondering lijdt, dient verzoeker niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris op 5 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven