Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/4018/GV, 6 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:06-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/4018/GV

betreft: [klager] datum: 6 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J.P. van Gils, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 december 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. B.J.P. van Gils om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De ernst van het delict vormt onvoldoende grond voor afwijzing van het verlof. Dit geldt evenzeer wanneer klager ontkent het delict gepleegd te hebben. De raadsman verwijst naar de uitspraken 05/2152/GV van 12 oktober 2005 en 12/2936/GV van 22 oktober
2012. Een locatie- en/of contactverbod kunnen eventuele risico’s afdoende beperken. Klagers verlofadres is goedgekeurd en bevindt zich buiten Tilburg. Voor een confrontatie met de aangeefsters, wonende in Tilburg, hoeft dus niet te worden gevreesd. Het
argument dat vanuit klagers adres delicten zijn gepleegd en dat het niet te controleren is of hij wederom delicten zal plegen, kan derhalve niet staande worden gehouden. Klagers voorlopige hechtenis is van 11 mei 2011 tot 15 september 2011 geschorst
geweest onder een aantal voorwaarden, waaronder een contactverbod met de aangeefsters en hun familie. Klager heeft gedurende die periode in Tilburg gewoond en heeft zich aan die schorsingsvoorwaarden gehouden. Klagers gedrag binnen de inrichting is
goed
en kan geen contra indicatie opleveren. Klager is van mening dat het aangevraagde verlof geen onaanvaardbare risico’s met zich zou brengen. Het beroep dient gegrond te worden verklaard en klager wenst een tegemoetkoming daar hij Kerstmis niet samen met
zijn familie heeft kunnen vieren.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd. Gelet op de belangen van de jonge slachtoffers acht de selectiefunctionaris het risico te groot om klager vrijheden te verlenen. Ook het feit dat vanuit zijn adres de delicten zijn gepleegd en dat het
niet te controleren is of hij dit wederom gaat doen. Het stellen van voorwaarden is onvoldoende om de risico’s te beperken.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag voor de duur van 12 uur met een gebiedsverbod voor de gemeente Tilburg.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Breda heeft aangegeven dat klager veroordeeld is voor het meermalen seksueel binnendringen bij twee nichtjes jonger dan twaalf jaar. Het is onaanvaardbaar dat zij met hun verkrachter worden
geconfronteerd. Detentiefasering vanaf 1 september 2013 is vroeg genoeg.
De politie heeft positief geadviseerd.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek, wegens kinderpornografie en het seksueel binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 26 november 2013.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit het advies vrijheden van 14 december 2012 volgt dat klager de gemaakte afspraken in de inrichting goed nakomt. De afgenomen urinecontroles waren allemaal negatief. Het recidiverisico en het risico op onttrekken aan voorwaarden worden ingeschat als
laag gemiddeld. De vrijhedencommissie heeft positief geadviseerd. De kans op confrontatie met de slachtoffers is zeer klein wanneer klager op het verlofadres in [...] aanwezig is. Voorts moet klager de kans worden geboden om te laten zien dat hij met
vrijheden om kan gaan.
Klagers voorlopige hechtenis is van 11 mei 2011 tot 15 september 2011 geschorst. Klager woonde toen in Tilburg en heeft zich aan de voorwaarden gehouden. Niet gebleken is dat het mogelijke risico op slachtofferconfrontatie niet kan worden ondervangen
door het verbinden van (één of meer) bijzondere voorwaarden aan het verlof.
Gezien het voorgaande moet de beslissing van de Staatssecretaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beroep van klager zal gegrond worden verklaard en de bestreden beslissing zal
worden
vernietigd. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken na ontvangst van deze uitspraak.
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 6 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven