Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3922/SGA, 19 december 2012, schorsing
Uitspraakdatum:19-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3922/SGA

Betreft: [klager] datum: 19 december 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. G.F. Schadd, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 13 december 2012, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf
van veertien dagen opsluiting in een strafcel, ingaande op 13 december 2012 om 11.50 uur en eindigend op 27 december 2012 om 11.50 uur, wegens het – bij gelegenheid van een speciale celinspectie – aantreffen van contrabande (een mobiele telefoon met
simkaart).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het in kopie bij het schorsingsverzoek meegezonden klaagschrift van 17 december 2012 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 18 december 2012.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is, dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Anders dan door en namens verzoeker is aangevoerd, wordt uit de inlichtingen van de directeur voldoende aannemelijk dat de mededeling van
onderhavige disciplinaire straf zo spoedig mogelijk, te weten op 13 december 2012 om 14.15 uur, aan verzoeker is uitgereikt. Nu overigens geen gronden zijn aangevoerd - noch ambtshalve aannemelijk zijn geworden - die tot een schorsing van de
tenuitvoerlegging zouden moeten leiden, zal het verzoek worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 december 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven