Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3923/SGA, 19 december 2012, schorsing
Uitspraakdatum:19-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3923/SGA

betreft: [klager] datum: 19 december 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van 26 november 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder
te noemen klager.

Het beklag betreft het niet toestaan een radio in de eigen verblijfsruimte onder zich te houden.
De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard, de beslissing van de verzoeker vernietigd en verzoeker opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beklagrechter.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagrechter en de onderliggende stukken, het tegen de onderhavige uitspraak ingediende beroepschrift, alsook van de schriftelijke reactie van klager op het schorsingsverzoek.

1. De standpunten van verzoeker en van klager
Verzoeker en klager hebben hun standpunten ten aanzien van het schorsingsverzoek schriftelijk toegelicht.

2. De beoordeling
De voorzitter gaat bij de beoordeling van het verzoek uit van het volgende.
Als onweersproken kan worden vastgesteld dat de onderhavige radio niet voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de huisregels van de p.i. Nieuwegein. Voorts staat vast dat een aantal gedetineerden binnen de p.i. Nieuwegein de beschikking heeft over een
radio die niet voldoet aan de daarvoor in de huisregels gestelde norm. De verklaring van verzoeker daarvoor is dat de huisregels dateren van april 2012 en dat de betreffende radio’s voor die periode al in de inrichting waren toegelaten.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kon verzoeker in redelijkheid beslissen klager niet toe te staan de betreffende radio onder zich te houden, nu klagers radio na de invoering van de (nieuwe) huisregels in de inrichting ter invoer is
aangeboden. De omstandigheid dat klagers radio in een andere inrichting wel was toegelaten, levert – gelet op het daaromtrent bepaalde in artikel 4.5.1.2. van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen – (nog steeds naar het voorlopig
oordeel van de voorzitter) voor klager geen recht op om die radio ook te mogen invoeren in de p.i. Nieuwegein. Ook de omstandigheid dat een aantal andere gedetineerden een radio onder zich heeft die niet aan het bepaalde in de huisregels voldoet, kan
niet tot afwijzing van het verzoek leiden omdat er daarbij – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – sprake is van een zogenaamde “sterfhuisconstructie” waaraan klager geen rechten kan ontlenen.

Het vorenstaande bezien in onderling verband en samenhang, maakt dat het verzoek van verzoeker zal worden toegewezen en de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie met onmiddellijke ingang zal worden geschorst, tot het moment dat de
beroepscommissie op het beroep van verzoeker zal hebben beslist.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagrechter met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beroepscommissie op het beroep zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 december 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven