Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3344/GB, 5 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3344/GB

Betreft: [klager] datum: 5 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T.P. van Dijken, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 26 januari 2008 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Sittard. Op 17 september 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Uit de stukken die klager van de Commissie van Toezicht heeft ontvangen, blijkt dat er onderzoek wordt gedaan naar een voormalig medewerker van de locatie Sittard. De voormalige medewerker wordt verdacht van het invoeren van contrabande. De
betrokkenheid van klager zou blijken uit een tapgesprek tussen klagers vriendin en de voormalige medewerker. Uit dit gesprek kan echter niet worden afgeleid dat er afspraken zijn gemaakt over het invoeren van contrabande. Bovendien betreffen het
uitlatingen van de voormalige medewerker en niet van klager.
Klager heeft samen met zijn vriendin een kind van zeven maanden oud. Klagers vriendin zit in de schuldsanering, waardoor zij slechts vijftig euro per week te besteden heeft. Klagers vriendin is woonachtig in de omgeving van de locatie Sittard en het is
voor haar financieel niet haalbaar om klager te bezoeken in de p.i. Vught.
Klager wil teruggeplaatst worden naar de locatie Sittard of een inrichting in de buurt van de locatie Sittard, zoals de locatie Roermond.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft via een personeelslid contrabande laten invoeren in de locatie Sittard. Hierdoor is de relatie tussen klager en het personeel van de locatie Sittard verstoord, kan klagers veiligheid niet langer worden gewaarborgd en is er geen sprake meer
van een ongestoorde tenuitvoerlegging van klagers vrijheidsbeneming. Klager diende derhalve weggeplaatst te worden uit de locatie Sittard. De selectiefunctionaris heeft klager geselecteerd voor de p.i. Vught, omdat hij daar snel geplaatst kon worden.
Uit het beroepschrift blijkt dat klagers vriendin klager niet kan bezoeken in de p.i. Vught vanwege haar financiële situatie. Klager verzoekt derhalve om overplaatsing naar de locatie Sittard of de locatie Roermond. Klager kan, gelet op hetgeen in de
locatie Sittard is gebeurd, niet overgeplaatst worden naar de locatie Sittard. Een overplaatsing naar de locatie Roermond zou mogelijk kunnen zijn. De selectiefunctionaris adviseert klager een overplaatsingsverzoek in te dienen bij het bureau selectie-
en detentiebegeleiding (b.s.d.) van de p.i. Vught. Dit verzoek zal vervolgens welwillend door het Bureau Selectiefunctionarissen bekeken worden.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit de stukken blijkt dat klager ervan wordt verdacht dat hij via een personeelslid contrabande heeft laten invoeren in de inrichting. Hierdoor is de relatie tussen klager en het personeel van de locatie Sittard verstoord, kan klagers
veiligheid
niet langer worden gewaarborgd en is er geen sprake meer van een ongestoorde tenuitvoerlegging van klagers vrijheidsbeneming. De locatie Sittard heeft de selectiefunctionaris derhalve verzocht om klager over te plaatsen. Het GRIP heeft in een
rapportage
van 13 september 2012 geadviseerd om klager over te plaatsen naar een andere inrichting om elk risico, waaronder een eventuele ontvluchting, uit te sluiten. Gelet op het vorenstaande, kan de beslissing van de selectiefunctionaris om klager over te
plaatsen, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Echter, nu klagers voorkeur voor de locatie Roermond reeds uit het selectieadvies van 12 september 2012 blijkt en de
selectiefunctionaris
welwillend staat tegenover een overplaatsing naar de locatie Roermond, is het de beroepscommissie niet duidelijk waarom de selectiefunctionaris het noodzakelijk acht dat klager alsnog via het b.s.d. van de p.i. Vught een overplaatsingsverzoek zou
moeten
indienen en waarom klagers verzoek tot overplaatsing naar Roermond niet meteen in behandeling genomen zou kunnen worden. De beslissing van de selectiefunctionaris dient derhalve wegens een gebrekkige motivering te worden vernietigd, hetgeen tot een
gegrondverklaring van het beroep dient te leiden. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen
termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 5 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven