Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3758/GA, 5 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3758/GA

betreft: [klager] datum: 5 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave,

gericht tegen een uitspraak van 27 november 2012 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het gedurende vier weken niet mogen of kunnen deelnemen aan de gebedsdienst van de
imam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 1 februari 2013, gehouden in de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Anders dan de directeur kennelijk meent, ontslaat de omstandigheid dat de imam een selectie maakt uit degenen die zich hebben opgegeven voor de gebedsdienst de directeur niet van zijn zorg te realiseren dat gedetineerden die zich daartoe opgeven als
regel aan die gebedsdienst deel kunnen nemen. Naar het oordeel van de beroepscommissie is de zorg hier onvoldoende geweest nu klager, met als enige reden plaatsgebrek, vier maal niet in de gelegenheid is gesteld tot deelname. Plaatsgebrek kan in een
incidenteel geval leiden tot uitsluiting van de gebedsdienst, maar van een incidenteel geval was hier geen sprake meer.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, J.M.L. Pattijn en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 5 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven