Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3444/GA, 4 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3444/GA

betreft: [klager] datum: 4 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 oktober 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Wolvenplein te Utrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 januari 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager en [...], juridisch medewerker bij de locatie Wolvenplein.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat klager ten onrechte geen € 27,= zakgeld krijgt.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op het Voorplein krijgen gedetineerden wekelijks tenminste € 27,= betaald. Gedetineerden die niet werken krijgen € 27,= zakgeld. Gedetineerden die buiten
de
inrichting werken krijgen loon plus € 27,= zakgeld. Klager werkt in de inrichting als BADhulp, maar krijgt alleen zijn loon van € 34,= betaald. Dit is oneerlijk. Feitelijk komt het erop neer dat klager voor alle werkzaamheden die hij verricht slechts €
7,= betaald krijgt. Klager meent dat hij recht heeft op zijn loon plus € 27,= zakgeld. Bovendien krijgen twee medegedetineerden die ook in de inrichting werken wel loon plus zakgeld. De regels waarnaar de directeur verwijst zijn pas op 21 november 2012
op papier gezet. Bij klager zijn heel andere regels bekend.

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De juridisch medewerker verwijst naar de regels die zijn vermeld in de ‘Toelichting op zakgeld/loonregeling Tussenfase ISD – PI Wolvenplein’. Het
basisbedrag dat elke gedetineerde ontvangt die op het Voorplein (tussenfase ISD) verblijft, bedraagt
€ 27,=. Als een gedetineerde, die in de inrichting arbeid verricht, minder dan € 27,= per week verdient, wordt zijn loon met zakgeld aangevuld tot een bedrag van € 27,=. Klager verdient als BADhulp wekelijks € 34,= en krijgt om die reden geen
(aanvullend) zakgeld. Gedetineerden die buiten de inrichting werken krijgen, vanwege de extra verantwoordelijkheid die zij dragen, € 27,= per week plus een aanvullende vergoeding, waarvan de hoogte door de inrichting, in overleg met de externe
werkgever, wordt bepaald. Klager krijgt waar hij recht op heeft.

3. De beoordeling
Uit de ‘Toelichting op zakgeld/loonregeling Tussenfase ISD – PI Wolvenplein’, die door de directeur op verzoek van de beklagrechter op 22 oktober 2012 is overgelegd, blijkt dat gedetineerden die in de inrichting arbeid verrichten en loon verdienen geen
recht op hebben zakgeld, tenzij zij minder dan € 27,= per week verdienen. In dat geval wordt het loon met zakgeld aangevuld tot een bedrag van € 27,=.
De beroepscommissie oordeelt dat klager, die in de inrichting werkzaam is als BADhulp en wekelijks € 34,= loon krijgt, wordt betaald conform de regels als vermeld in de ‘Toelichting op zakgeld/loonregeling Tussenfase ISD – PI Wolvenplein’, die
overigens
niet in strijd zijn met hogere wet -en/of regelgeving. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard
en
de uitspraak van de beklagrechter zal met aanvulling van de gronden worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 4 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven