Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3121/GA, 4 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:04-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3121/GA

betreft: [klager] datum: 4 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem,

gericht tegen een uitspraak van 2 oktober 2012 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 januari 2013, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Haarlem, gehoord. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was
zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing om klagers bezoekster, mevrouw N., voor een periode van drie maanden de toegang tot de inrichting te ontzeggen.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft geoordeeld dat de directeur de beslissing had moeten nemen in de vorm van een disciplinaire straf in plaats van in de vorm
van een ordemaatregel. Dit is onjuist. De beslissing is niet genomen in de vorm van een ordemaatregel in de zin van artikel 23 en 24 van de Pbw, maar op grond van artikel 38, derde lid, van de Pbw. De directeur kan op grond van dit artikel de toelating
tot de gedetineerde van een bepaald persoon, voor ten hoogste twaalf maanden, weigeren. Tijdens klagers bezoek op 3 juli 2012 heeft een personeelslid geconstateerd dat er iets door klagers bezoekster werd overgedragen aan klager. Het personeel heeft
klager verzocht zijn handen te openen. Eerst opende klager één hand en toen het personeel hem vroeg beide handen te openen, bracht klager zijn andere hand naar zijn mond en slikte hij iets door. Dit is door drie personeelsleden gezien. Hiermee is de
orde en veiligheid in de inrichting geschaad.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 38, derde lid, in verbinding met artikel 36, vierde lid, van de Pbw kan de directeur de toelating tot de gedetineerde van een bepaald persoon, voor ten hoogste twaalf maanden, weigeren, indien dit – onder andere – noodzakelijk is
verband met de handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting. Hoewel de beslissing om klagers bezoekster gedurende drie maanden de toegang tot de inrichting te ontzeggen, staat vermeld onderaan de schriftelijke mededeling van de ordemaatregel
die klager naar aanleiding van het incident is opgelegd, acht de beroepscommissie het voldoende aannemelijk dat de directeur de beslissing heeft genomen op grond van artikel 38, derde lid, van de Pbw en niet op grond van artikel 23 en 24 van de Pbw.
Gelet op het vorenstaande, in combinatie met het feit dat er gezien het schriftelijk verslag dat is opgemaakt naar aanleiding van het incident voldoende aanleiding bestond de bestreden beslissing te nemen, zal de beroepscommissie het beroep gegrond
verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van
mr. F.A. Groeneveld, secretaris, op 4 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven