Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3337/GA, 1 februari 2013, beroep
Uitspraakdatum:01-02-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3337/GA

betreft: [klager] datum: 1 februari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. Groeneveld, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 oktober 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 december 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.L. Groeneveld. De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft schriftelijk laten weten
verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft:
a. het niet verstrekken van vegetarische maaltijden (2012-449);
b. de weigering toestemming te verlenen voor het invoeren van een computer (2012-450);
c. het afwijzen van het verzoek voor het volgen van de opleidingen VCA-2 en AKA (2012-452).

De beklagcommissie heeft het beklag wat betreft onderdeel a gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend van € 15,= en het beklag wat betreft de onderdelen b en c ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager vindt de toegekende tegemoetkoming van € 15,= na gegrondverklaring van zijn beklag over het niet verstrekken van vegetarische
maaltijden
te laag. Deze situatie blijft zich nog steeds voordoen. Er is geen verbetering zichtbaar. Als klager in deze situatie niet zou eten, zou hij binnen een paar weken dood zijn.
Op grond van eerdere uitspraken van de beroepscommissie is in bijzondere situaties de weigering om een computer in te voeren onredelijk. Klager is schrijver en heeft een computer nodig. Het aanpassen van de teksten gaat makkelijk per computer. Ter
zitting van de beroepscommissie toont klager zijn met pen geschreven stukken. Klager wil geen internetverbinding.
Wat betreft de opleiding VCA-2 is het over het algemeen mogelijk een studie te volgen, die niet binnen de inrichting wordt aangeboden. De inrichting dient enige moeite te doen om het volgen van de studie te realiseren. Wat betreft de opleiding AKA
volgt
klager niet de zienswijze van de directeur dat er een lange wachtlijst voor deze opleiding bestaat. Een eventuele schaarste aan mogelijkheden om gedetineerden een opleiding te bieden, is geen reden voor uitsluiting van gedetineerden voor het onderwijs.
Op grond van eerdere uitspraken van de beroepscommissie dient klager alsnog te worden toegelaten tot deze opleiding. Klager is een geleerde man. Het geboden onderwijs past niet bij zijn niveau. Ook klager moet zich kunnen voorbereiden op zijn terugkeer
in de maatschappij.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
a.
De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming van € 15,=. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

b.
De beroepscommissie is van oordeel dat in bijzondere situaties afgeweken moet kunnen worden van de regel dat op cel geen computers voorhanden mogen worden gehouden. Zij is evenwel van oordeel dat in onderhavige situatie een zodanige bijzondere situatie
zich niet voordoet. Zonodig zou klager gebruik kunnen maken van een stand alone computer met alleen tekstverwerkingsfuncties. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

c.
Hetgeen klager in beroep heeft aangevoerd kan niet tot een andere beslissing dan die van de beklagcommissie leiden. Door klager is onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom hij in aanmerking zou moeten komen de door hem verzochte opleidingen te volgen.
Het
beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, J.G.A. van den Brand en dr. H.G. Bunt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 1 februari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven