Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3242/GA, 29 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3242/GA

betreft: [klager] datum: 29 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 oktober 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Ooyerhoek Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beslissing om klager tijdens de TRA-uren in te sluiten.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. TRA is geen officiële activiteit als beschreven in de Pbw en hiermee in strijd met artikel 2, vierde lid, van de Pbw. Er is geen sprake van een keuze om wel
of niet deel te nemen aan een TRA activiteit. Insluiting is in strijd met artikel 20, eerste lid, van de Pbw en daarmee in strijd met het regime van algemene gemeenschap.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie overweegt dat het beklag niet de algemene regel zelf betreft, maar de toepassing van een algemene regel in een concreet geval zodat klager in het beklag kan worden ontvangen.
Uit de reactie van de directeur op het beklag volgt dat TRA-uren geen activiteiten- of recreatie-uren betreffen, maar uren die bestemd zijn voor individuele gedetineerden om bezoek van functionarissen te ontvangen. De beslissing om klager, als hij geen
bezoek van een functionaris ontvangt, niet uit te sluiten tijdens de TRA-uren, acht de beroepscommissie niet in strijd met de wet en kan evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Zij zal derhalve het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van
K. Dere, secretaris, op 29 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven