Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3319/GB, 30 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3319/GB

Betreft: [klager] datum: 30 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 oktober 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 april 2012 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de locatie Wolvenplein te Utrecht. Op 4 oktober 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager had een strafrestant van zeven maanden op het moment dat hij in de p.i. Nieuwegein geplaatst werd. Hij had derhalve geplaatst kunnen worden in een (zeer) beperkt beveiligde inrichting ((z.)b.b.i.). Overplaatsing naar een (z.)b.b.i. is belangrijk
voor klager en zijn familie. Klager wil zo snel mogelijk aan het werk, zodat hij de huur van zijn woning kan betalen. Klager heeft zich in 2009 aan zijn detentie onttrokken, omdat hij het niet eens was met zijn plaatsing in een kliniek. Het traject in
het kader van het programma Terugdringen Recidive (TR) past niet bij klager. Klager wil aan zijn resocialisatie werken. De afdeling TR handelt niet in het belang van klager.
Klager wil het beroep graag mondeling toelichten. Hij is van mening dat de informatie die in de stukken van de locatie Wolvenplein staat onjuist is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft klager geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein om de volgende redenen. Gedetineerden die geplaatst willen worden in een inrichting met een meer open setting, dienen een bepaalde mate van
zelfstandigheid te hebben en zij dienen correct te kunnen omgaan met de regelgeving. Klager voldoet, gelet op het gedrag dat hij blijkens het selectieadvies in de locatie Wolvenplein vertoont, niet aan deze voorwaarden. Klager weigert mee te werken aan
een traject in het kader van het programma TR en hij komt derhalve niet voor detentiefasering in aanmerking. Op 27 september 2012 heeft de directeur van de locatie Wolvenplein klagers verzoek om algemeen verlof afgewezen.

4. De beoordeling
4.1. Klager wil zijn beroep graag mondeling toelichten. Nu onvoldoende gemotiveerd is waarom klager zijn beroep mondeling wil toelichten en de beroepscommissie zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, wijst de beroepscommissie
het
verzoek af.

4.2. Uit het selectieadvies van 3 september 2012 blijkt dat klager TR-weigeraar is. Gelet op artikel 3, vierde lid, en artikel 2, tweede lid, onder c van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen gedetineerden die
weigeren deel te nemen aan een traject in het kader van het programma TR niet in aanmerking voor plaatsing in een (z.)b.b.i. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is derhalve juist. Het beroep zal daarom
ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in
tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 30 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven