Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3283/GA, 30 januari 2013, beroep
Uitspraakdatum:30-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/3283/GA

betreft: [klager] datum: 30 januari 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van,

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 oktober 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel, betreffende het zonder toestemming van klager informatie opvragen bij de medische dienst,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Geen (wettelijke) regel verzet zich ertegen dat een medewerker van de inrichting, zonder voorafgaande toestemming van betrokkene, informatie over hem opvraagt bij de medische dienst. Het is aan deze dienst te bepalen of die informatie, mogelijk vallend
onder het medisch beroepsgeheim, al dan niet zal worden verstrekt. Een dergelijke beslissing onttrekt zich geheel aan het oordeel van de directeur. Tegen een dergelijke beslissing staat een specifieke penitentiaire procedure inzake het medische
klachtrecht open.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. M.M. van der Nat, leden, in tegenwoordigheid van K. Dere, secretaris, op 30 januari 2013

secretaris voorzitter

Naar boven